BIOGRAPHY

Marek Safjan prof. UW

Marek Safjan polski prawnik,

sędzia, pracownik naukowy.

Marek Safjan prof. UW

Marek Safjan polski prawnik,

sędzia, pracownik naukowy.

Urodził się 28 sierpnia 1949 r. w Warszawie. Maturę uzyskał w 1967 r. w liceum ogólnokształcącym im. A. F. Modrzewskiego w Warszawie i rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1971 r. uzyskał tytuł magistra prawa, a następnie rozpoczął aplikację sędziowską, którą zakończył w 1973 r. egzaminem sędziowskim. Od 1972 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim jako pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego. W 1976 r. odbywa studia prawno-porównawcze na Faculte Internationale de Droit Compare w Strasburgu.  W 1980 r. uzyskuje stopień doktora nauk prawnych za rozprawę doktorską pt. Instytucja rodzina zastępczych. Problemy prawno-organizacyjne, przygotowaną pod kierunkiem profesora Tomasza Dybowskiego. Obejmuje następnie stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego UW . W 1983 r. przebywa na stażu naukowym na Uniwersytecie w Montrealu (Kanada) jako visiting professor. W związku z reaktywacją Wydziału Prawa Świeckiego i Kanonicznego na Uniwersytecie Lubelskim zostaje zaproszony do współpracy z tą uczelnią przez profesora Adama Strzembosza i podejmuje tam działalność naukowo-dydaktyczną w latach 1985-95, pozostając jednocześnie pracownikiem naukowym na UW. W 1989 r. odbywa staż w Departamencie Prawnym Rady Europy. W 1990 r. uzyskuje stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Granice ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, praca ta zostaje uhonorowana nagrodą Państwa i Prawa w 1991 r. za najlepszą pracę habilitacyjną . W 1990 r. jest zaproszony do współpracy jako ekspert Kanadyjskiej Komisji reformy Prawa (Canadian Committee for Law Reform). W latach 1991-98 zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego, a następnie po uzyskaniu tytułu profesora belwederskiego, stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 r. otrzymuje tzw. grant profesorski na Uniwersytecie w Leuven (Belgia) i podejmuje współpracę z Centrum Bioetyki i Prawa Medycznego na tym Uniwersytecie. W latach 1993 – 1995 pełni funkcje dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego UW, a w latach 1995-1997 funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego.  Jest także powołąny w latach 1996-98 na stanowisko sekretarza generalnego sekcji polskiej Association Internationale des Amis de la Culture Juridique Francaise .

W latach 1990-94 jest reprezentantem Polski w Komitecie Ochrony Danych Osobowych Rady Europy, a także w latach 1991-97 reprezentantem Polski i członkiem Prezydium Komitetu Bioetycznego Rady Europy przygotowującego projekt Europejskiej Konwencji o ochronnie praw człowieka wobec zastosowań nowoczesnej biotechnologii i medycyny.

 W latach 1991-97 kieruje pracami badawczymi w dziedzinie prawa cywilnego i prawa europejskiego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, w tym czasie pod jego redakcją powstaje seria publikacji poświęconych europejskim standardom prawnym w oparciu o konwencje i rekomendacje Rady Europy, a także ukazują się pierwsze publikacje w dziedzinie wspólnotowego prawa spółek handlowych. W latach 1998-2012 jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. 

W roku 1994 zostaje powołany na członka pierwszej Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i pełni tę funkcję do 1997 r.

W latach 1995 – 2018 jest członkiem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk .

 W 1997 r. zostaje wybrany przez Sejm RP na stanowisko sędziego Trybunału konstytucyjnego, a następnie w 1998 r obejmuje stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego , pełni tę funkcję do 2006 r.

W latch 2007 -2008 jest stypendystą w European University Institute (Florencja) w ramach Fernand Braudel Senior Fellowship. W 2010 r. otrzymuje tytuł honorowy doktora honoris causa tej uczelni. 

W 2009 r. zostaje powołany na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W okresie swojej kadencji trzykrotnie pełni funkcje prezesa Izby .

Od 2002 r. Marek Safjan jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (od 2022 roku członkiem czynnym).

W okresie 2010-2018 pełni funkcje wiceprezydenta International Academy of Comparative Law (IACL) z siedzibą w Paryżu.

Niezależnie od działalności naukowo-dydaktycznej Marek Safjan uczestniczy po roku 1980 w strukturach wydziałowych i uczelnianych ruchu „Solidarność” m.in. jako współzałożyciel pierwszego koła Solidarności na wydziale Prawa UW. W okresie stanu wojennego był członkiem podziemnej organizacji Polska Partia Konserwatywno-Liberalna „ Niepodległość „ i współwydawcą podziemnego czasopisma „ Niepodległość”. W 1988-89 był członkiem Społecznej Rady Legislacyjnej i uczestniczył w przygotowaniu pierwszego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa . W latach 1985-88 był w ramach podziemnych struktur „Solidarności” wykładowcą na tzw. Niezależnym Uniwersytecie Ludowym w Lubochni. Po 1990 r. został członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce , zaś w latach 2007 -2009 był przewodniczącym reaktywowanego konwersatorium: „Doświadczenie i Przyszłość ”. Jest honorowym przewodniczącym Kapituły Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika Perspektywy.