WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie i artykuły książkowe

1974

 • Marek Safjan, System władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem, Wyd. Kancelarii Sejmu, Warszawa 1974
 • Marek Safjan, Przesłanki zawarcia małżeństwa (z problematyki przedślubnych badań lekarskich), w: Państwo i Prawo z. 10/1974, s.
 • Marek Safjan, Zarządzenie sądu o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej, w: Nowe Prawo nr 11/1974, s. 1454-1467
 • Leopold Stecki, Darowizna, TNOIK Dom Organizatora, Toruń 1998 (387 stron)
 • Rec. Marek Safjan, w:  Nowe Prawo nr 10/1974, s. 1368-1379

1975

 • Marek Safjan, Anna Wieczorek-Rodziewicz, Informator o badaniach nad rodziną w Polsce, Instytut Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Badań nad Współczesną Rodziną, Warszawa 1975 (98 stron)
 • ŁAPIŃSKI A. Ograniczenia władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym.- spr. – nie ma w narodowej
 • Rec. Marek Safjan, w: Nowe Prawo nr 10/1975, s.

1977

 • Marek Safjan, Pomoc materialna Państwa dla rodzin zastępczych, w: Nowe Prawo nr 3/1977, s.

1978

 • Marek Safjan, Adam Brzozowski, Ochrona prawna dziecka w Polsce Ludowej, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1978 (49 stron)

1979

 • Marek Safjan, L’institution des familles de remplacement en Republique Populaire de Pologne, w: Droit Polonais Contemporain nr 4/1979, s. 35-50
 • Marek Safjan, Organizacjonno-prawowyje woprosy substitutnych siemiej, w: Sovremennoe Polskoe Pravo nr 4/1979, s. 55-71
 • Marek Safjan, Glosa do wyroku SN z 10.11.1977 r. (sygn. III CRN 12/77) [dot. rodzin zastępczych], w: Nowe Prawo nr 2/1979, s. 146-153

1980

 • Teresa Gardocka, Safjan Marek, Wojciech Sadurski, Dni prawnicze polsko-francuskie. Warszawa – Gdańsk. 1979.06.21-27, w: Państwo i Prawo z. 1/1980, s. 170-171
 • Marek Safjan, Podstawowe kierunki rozwoju opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych, w: Państwo i Prawo z. 1/1980, s. 82-93

1982

 • Marek Safjan, Instytucja rodzin zastępczych. Problemy prawno-organizacyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982 (231 stron)
 • Rec. Marek Andrzejewski, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny nr 3/1983, s. 261-263
 • Rec. Henryk Dolecki, w: Przegląd Prawa i Administracji nr 21/1990, s. 15
 • Rec. Wanda Stojanowska, Państwo i Prawo z. 10/1983, s. 107-109
 • Rec. Wanda Stojanowska, Droit Polonais Contemporain nr 1-2/1984, s. 56
 • Marek Safjan, O przymusie leczenia odwykowego. [Dot. projektu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi], w: Problemy Alkoholizmu nr 10/1982, s. 5-6
 • Tadeusz Smyczyński, Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka a polityka socjalna państwa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa-Wrocław 1978 (184 strony)
 • Rec. Marek Safjan, w: Państwo i Prawo z. 1-2/1982, s. 151-155

1983

 • Marek Safjan, Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1983 (76 stron)

1985

 • Marek Safjan, Odpowiedzialność za wadliwą diagnozę prenatalną w świetle orzecznictwa ONZ, w: Państwo i Prawo z. 10/1985, s. 99-108
 • Henryk Dolecki, Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1983 (163 strony)
 • Rec. Marek Safjan, w: Państwo i Prawo z. 3/1985, s. 110-113

1986

 • David I. Roy, Jean-Louis Beaudo, Marek Safjan, Tomasz Dybowski (eds), Medicine, Ethics and Law: Canadian and Polish Perspectives, Centre for Bioethics. Clinical Reasearch Institut of Montreal, Montreal 1986
 • Andrzej Szlęzak, Prawnorodzinna sytuacja pasierba, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1985 (128 stron)
 • Marek Safjan, w: Państwo i Prawo z. 12/1986, s. 97-101

1987

 • Marek Safjan, Rodzinna opieka zastępcza w obcych systemach prawnych, w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 7/1987,
 • Marek Safjan, Zabiegi biogenetyczne w świetle prawa, w: Medycyna Społeczna 1987 tom XV

1988

 • Marek Safjan, Rozwój współczesnej medycyny i biologii a prawna ochrona dziecka poczętego, w: Studia Prawnicze nr 3/1988, s. 117-148
 • Marek Safjan, Ignatowicz Jerzy, Verite et le statut juridique de la personne, w: Travaux d’Association Henri Capitant 1989 vol. XXXVIII
 • Jean-Louis Baudouin, Catherine Labrusse-Riou, Produire l’homme: de quel droit? Etude juridique et éthique des procréations artificielles, Presses Universitaires de France, Paris 1987 (288 stron)
 • Rec. Marek Safjan, w: Państwo i Prawo z. 6/1988, s. 124-128

1989

 • Marek Safjan, O ochronie życia poczętego [dot. projektu ustawy], w: Ład nr 16/1989, s.

1990

 • Marek Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1990 (539 stron)
 • Jacek Kraus, Jerzy Modrzejewski, Marek Safjan, Zlikwidować państwowe przedsiębiorstwa, w: Rzeczpospolita nr 105/1990, s. 4
 • Marek Safjan, Prawna ochrona życia ludzkiego a nauka społeczna Kościoła Katolickiego [wystąpienie podczas sympozjum zorganizowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w maju 1990 r.], przedruk w: Prawo obowiązujące w Polsce w świetle katolickiej nauki społecznej. Materiały sympozjum, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1991 (45 stron)

1991

 • Marek Safjan, Współczesne tendencje i dylematy odpowiedzialności lekarza, w: Przegląd Sądowy nr 3/1991, s. 3-26
 • Rec. Tadeusz Smyczyński, Państwo i Prawo z. 7/1991, s. 101-104
 • Marek Safjan, Le droit de l’enfant à l’identité biologique au regard de probleme de la protection de l`anonymat du donneur de semence en cas de d’insémination artificielle hétérologique, /w/  Rapports présentés au Congres Mondial de droit medical 1991, Gent 1991
 • Marek Safjan, Ochrona danych osobowych. Standardy europejskie a prawo polskie, w: Rzeczpospolita nr 119/1991, strony, data

1992

 • Marek Safjan, Dylematy bioetyki w pracach Rady Europy, w: Biuletyn CE UW nr 3/1992, s. 79-82
 • Marek Safjan, Ochrona danych osobowych w pracach Rady Europy, w: Biuletyn CE UW nr 3/1992, s. 83-86
 • Marek Safjan, O metodach rozwiązywania dylematów bioetyki, w: Państwo i Prawo z. 5/1992, s. 51-59
 • Jan Brol, Marek Safjan, Propozycje nowelizacji kodeksu handlowego, w: Przegląd Prawa Handlowego nr 1/1992, s. 4-6
 • Marek Safjan, Wybrane aspekty prawne eksperymentów medycznych na człowieku (problem legalności i odpowiedzialność cywilna), w: Studia Iuridica nr 26/1993, s. 65-89
 • Marek Safjan, Zasada swobody umów (Uwagi wstępne na tle wykładni art. 353 k.c.), w: Państwo i Prawo z. 4/1993, s. 12-19
 • Jan Brol, Marek Safjan, Prawo wobec zjawisk patologicznych w gospodarce – propozycje rozwiązań, w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7-9/1992, s. 137-147
 • [Marek Safjan], Czy będzie Rada Bioetyczna [Wywiad ], w: Rzeczpospolita nr 299/1992, s.

1993

 • Marek Safjan, Wybrane aspekty prawne eksperymentów medycznych na człowieku (problem legalności i odpowiedzialności cywilnej), Wydawnictwo Uniwersytet Warszawskiego, Warszawa 1993, s. 65-89
 • Marek Safjan, Glosa do postanowienia SN z 22 marca 1991 r. (sygn. III CRN 28/91) [dot. ochrony interesów prawnych transseksualisty w trybie art. 189 kp.c.], w: Przegląd Sądowy nr 2/1993, s. 78-90
 • Marek Safjan, Opinia o projekcie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1993 (9 stron)

1994

 • Marek Safjan (red.), Standardy prawne Rady Europy: Teksty i komentarze. T. 1: Prawo rodzinne, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994 (347 stron)
 • Marek Safjan, Przedmowa, s. 9-11
 • Marek Safjan, Rekomendacja Nr R(87)6 w sprawie rodzin zastępczych a stan prawny obowiązujący w Polsce, s. 191-200
 • Marek Safjan, Rezolucja Nr (77)33 w sprawie umieszczania dzieci poza rodziną a stan prawny obowiązujący w Polsce, s. 169-179
 • Tadeusz Smyczyński, Państwo i Prawo z. 12/1994, s. 96-97
 • Jan Brol, Marek Safjan, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Raport z badań, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1994 (151 stron)
 • Kazimierz Piasecki, Państwo i Prawo z. 1/1995, s. 85-86
 • Izabela Lewandowska, Rzeczpospolita nr 168/1994, s.
 • Marek Safjan, Dylematy bioetyki w pracach Rady Europy, w: Biuletyn CE UW nr 3/1992, s. 79-82
 • Marek Safjan, Ochrona danych osobowych w pracach Rady Europy, w: Biuletyn CE UW nr 3/1992, s. 83-86
 • Marek Safjan, O metodach rozwiązywania dylematów bioetyki, w: Państwo i Prawo z. 5/1992, s. 51-59
 • Jan Brol, Marek Safjan, Propozycje nowelizacji kodeksu handlowego, w: Przegląd Prawa Handlowego nr 1/1992, s. 4-6
 • Marek Safjan, Wybrane aspekty prawne eksperymentów medycznych na człowieku (problem legalności i odpowiedzialność cywilna), w: Studia Iuridica nr 26/1993, s. 65-89
 • Marek Safjan, Zasada swobody umów (Uwagi wstępne na tle wykładni art. 353 k.c.), w: Państwo i Prawo z. 4/1993, s. 12-19
 • Jan Brol, Marek Safjan, Prawo wobec zjawisk patologicznych w gospodarce – propozycje rozwiązań, w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7-9/1992, s. 137-147
 • Ewa Łętowska, Halina Bortnowska-Dąbrowska, Danuta Przywara, Marek Nowicki, Marek Safjan, Stefan Starczewski, Janina Zakrzewska, List otwarty do szefa MSZ [w sprawie polskiego stanowiska wobec rezolucji ONZ dotyczącej naruszeń praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej oraz na Kubie], w: Gazeta Wyborcza nr 60/1994 (12-13.03.1994), s. 4

1995

 • Marek Safjan (red.), Standardy prawne Rady Europy: Teksty i komentarze. T. 2: Prawo cywilne, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995 (296 stron)
 • Marek Safjan, Przedmowa, s. 9-11
 • Marek Safjan, Rekomendacja nr (84)15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej a stan prawny obowiązujący w Polsce, s. 281-297
 • Jan Brol, Marek Safjan, Mandat a kadencja członka zarządu spółki z o.o. (art. 196 k.h.), w: Przegląd Prawa Handlowego nr 11/1995, s. 1-5
 • Marek Grzybowski, Marek Safjan, Bankowy Fundusz Gwarancyjny – wstępna próba interpretacji, w: Prawo Bankowe nr 3/1995, s. 96-106
 • Marek Grzybowski, Marek Safjan, Cesja wierzytelności a ustawowy system gwarantowania depozytów, w: Glosa nr 11/1995, s. 1-5
 • Marek Safjan, Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, w: Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 1/1995, s. 5-59

1996

 • Siemaszko Andrzej (red.), QUO vadis iustitia. Stan i perspektywy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1996 (182 strony) [praca zbiorowa, autorzy: J. Brol, B. Gruszczyńska, J. Jasiński, E. Holewińska-­Łapińska, M. Jankowski, M. Safjan, Siemaszko, J. Szumski, E. Warzocha, D. Wójcik]
 • Marek Safjan (red.), Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo spółek, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1996 (253 strony)
  • Marek Safjan, Wprowadzenie, s. 9-29
  • M.M., Przegląd Prawa Handlowego nr 3/1996, s. 27-28
  • Radosław Radowski, Monitor Prawniczy nr 7/1996, s. 246
  • Marek Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego, w: Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Exit, Warszawa 1996, s. 211-222
  • Wanda Stojanowska, Marek Safjan, Europejskie standardy prawne a polskie prawo rodzinne, w: Jurysta nr 4/1996, s. 9-15
  • Marek Grzybowski, Marek Safjan, Polski system gwarantowania depozytów bankowych a dyrektywa Unii Europejskiej 94/19 EWG, w: Glosa nr 5/1996, s. 1-8
  • Jan Brol, Marek Safjan, Wypowiedzenie umowy spółki z o.o. w: Przegląd Prawa Handlowego nr 11/1996, s. 2-6

1997

 • Marek Safjan, Wprowadzenie przed art. 56 i 353, objaśnienia do art. 56-65, 353-355, 364, 365, 427-449 [Kodeksu cywilnego], w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, CH. Beck, Warszawa 1997 (całość: 1137 stron);
 • Aleksander Oleszko, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 4/1997, s. 817-829
 • Marek Safjan, Nowy kształt instytucji zadośćuczynienia pieniężnego, w: Mirosław Bączyk, Jan Piszczek, Ewa Radomska, Maria Wilke (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Stockiego, TNOiK, Toruń 1997, s. 263-276
 • Marek Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego, w: Leszek Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa kontrola, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 127-144
 • Marek Safjan, Ochrona majątkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów kodeksu cywilnego, w: Przegląd Prawa Handlowego nr 1/1997, s. 10-14
 • Marek Safjan, Świat się boi [dot. eksperymentów medycznych], w: Prawo i Życie nr 14/1997, s.
 • Marek Grzybowski, Marek Safjan, Glosa do wyroku SN z 5 listopada 1996 r. (sygn. II CKN 4/96) [dot. właściwości zobowiązania jako przesłanki ważności przelewu], w: Glosa nr 10/1997, s. 5-13
 • Bałasz Piotr, Waglowski Piotr, Kontr-wywiad. Nie ma prostych odpowiedzi na proste pytania. Rozmowa z prof. dr hab. Markiem Safjanem, prorektorem ds. studenckich UW http://\Vww.vagła.pl/iurysta/safjan.htm
 • Marek Safjan, Cyniczne propozycje. Oświadczenie [dot. zniżek na komunikację miejską dla studentów wieczorowych i zaocznych], w: Gazeta Wyborcza – Gazeta Stołeczna nr 20, 24.01.1997, s. 6

1998

 • Marek Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego, w: Szkoła praw człowieka: Teksty wykładów. Zeszyt 4, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, EXIT, Warszawa 1998, s. 71-89
 • Marian Grzybowski, Marek Safjan, Kamil Kaczanowski, Maciej Panfil, Grzegorz Wiaderek, Komentarz do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, „KiK” Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1998 (340 stron)
 • Marek Safjan, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998 (277 stron)
 • Agnieszka Liszewska, Państwo i Prawo z. 1/2000, s. 93-96
 • Mirosław Nesterowicz, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 3/1998, s. 587-592
 • Ewa Stawicka, Palestra nr 1-2/1999, s. 124-126
 • Marek Wichrowski, Państwo i Prawo z. 1/2000, s. 90-92
 • Polemika: Teresa Nagórska-Dukiet, Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska, Prawo i Medycyna nr 12/2002, s. 4-19
 • Marek Safjan, Objaśnienia do art. 583-604, 888-902 [Kodeksu Cywilnego], w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2 (Wyd. 1), CH. Beck, Warszawa 1998 (całość: 1058 stron);
 • Marek Safjan, Od hipokryzji do równowagi. Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny, w: Prawo i Życie nr 34/1998, s.
 • Marek Safjan, Marek Grzybowski, Katarzyna Borowska, Polski system gwarantowania depozytów bankowych a dyrektywa Unii Europejskiej 94/19/EEC, w: Bezpieczny Bank nr 2-3/1998, s. 115-138
 • Marek Safjan, Pozycja Trybunału Konstytucyjnego, w: Prawo i Życie nr 12/1998, s. 12-14
 • Marek Safjan, Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny, w: Palestra nr 11-12/1998, s. 23¬
 • Marek Safjan, Umowy związane z obrotem gospodarczym jako najważniejsza kategoria czynności handlowych, w: Przegląd Prawa Handlowego nr 2/1998, s. 1-10
 • W sprawie projektu ustawy – Prawo spółek handlowych. Dyskusja: Marek Safjan, Józef Okolski, Jerzy Modrzejewski, Jan BroI, Jacek Krauss, Wiesław Opalski, Małgorzata Modrzejewska, w: Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 4/1998, s. 665-671
 • Marek Safjan, Zakres i kompetencje [dot. Trybunału Konstytucyjnego], w: Jurysta nr 7-8/1998, s. 20-24
 • Marek Safjan, Pułapki bezpośredniego stosowania ustawy zasadniczej. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 1/1998 (02.01.1998), s.
 • Marek Safjan, Potrzebna wyobraźnia prawna. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 21/1998 (26.01.1998), s. 13
 • Marek Safjan, Czy prywatność jest wartością chronioną w społeczeństwie demokratycznym. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 45/1998 (23.02.1998), s. 13-14
 • Marek Safjan, Pokoleniowe doświadczenie. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 69/1998 (23.03.1998), s. 15-16
 • Marek Safjan, Skarga konstytucyjna: proszę o C1erpliwość. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 92/1998 (20.04.1998), s. 15-16
 • Marek Safjan, Pamięć odzyskiwana? Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 115/1998 (18.05.1998), s. 15-16
 • Marek Safjan, O konstytucji, konwencjach i prawie wspólnotowym. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 138/1998 (15.06.1998), s. 15-16
 • Marek Safjan, Okolski Józef, Modrzejewski Jerzy, Jan Brol, Krauss Jacek, Opalski Wiesław, Modrzejewska Małgorzata, Stanowisko w sprawie projektu ustawy – Prawo spółek handlowych, w: Rzeczpospolita nr 152/1998 (01.07.1998), s.
 • Marek Safjan, Zapomniane tradycje. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 162/1998 (13.07.1998), s. 15
 • Marek Safjan, Wokół dylematów prawa i medycyny. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 186/1998 (10.08.1998), s.
 • Marek Safjan, Całkiem realny scenariusz. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 209/1998 (7.09.1998), s. 13-14
 • Marek Safjan, Fakty i dramaty. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 233/1998 (05.10.1998), s.
 • Marek Safjan, Orzeczenia nie kontrolowane. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 242/1998 (15.10.1998), s. C3
 • Marek Safjan, Pułapki bezpośredniego stosowania ustawy zasadniczej. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 257/1998 (2.11.1998), s. 15-16
 • Marek Safjan, Szło o czas, Marszałek prawnikom nie zaufał. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 280/1999 (30.11.1999), s.
 • Marek Safjan, Są pytania, na które łatwiej odpowiedzieć filozofom niż prawnikom. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 302/1998 (28.12.1998), s.
 • [Marek Safjan], Będziemy mieli łatwiej niż poprzednicy [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Mirosław Kasprzak], w: Prawo i Życie nr 5/1998, s. 14-15
 • [Marek Safjan], Kiedy niemowlę wytacza proces [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Elżbieta C1chocka], w: Gazeta Wyborcza nr 97,25-26 IV 1998, s. 8-9
 • [Marek Safjan], Państwo i demokracji i prawa [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Jolanta Kroner], w: Rzeczpospolita nr 153, 2 viI 1998, s. 13; (skarga konstytucyjna)
 • [Marek Safjan], [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Małgorzata Subotić], w: Rzeczpospolita – Magazyn 46, 19 XI 1998, s. 8-9
 • [Marek Safjan], Trybunał na straży prawa [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Jan Jacek Olszewski], w: Prawo i Gospodarka, dodatek Prawo i Podatki 34, 11 II 1998, s. 1,2
 • [Marek Safjan], Trybunał Konstytucyjny jako sąd nad prawem [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Katarzyna Hirszel], w: Gazeta Prawna nr 6, 10-16 II 1998, s. 9
 • Marek Safjan, The Constitutional Court: Crucial Problems and the Jurisdiction Against the Background of New Constitutional Regulation, w: Konstitucine justicija: Dabartis ir ateitis = Constitutional Justice: The present and the future, Constitutional Court, Vilnus 1998, s. 312-321
 • Marek Safjan, Działania Rzecznika i Trybunału wzajemnie się uzupełniają…. Wystąpienie Prezesa TK prof. Marka Safjana podczas uroczystości X-lecia urzędu RPO, w: Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego 1998 nr 1, s. 59-60
 • Marek Safjan, Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 1997 r. Wystąpienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie, w: Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego 1998 nr 3-4, s. 68-79; (Druk Sejmowy nr 367) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Druk Sejmowy nr 438) i dyskusją. Sprawozdanie Stenograficzne z 23 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 1, 2 i 3 lipca 1998 r. Warszawa: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja III 1998, s. 230-266; omówienie W: Kronika Sejmowa 1998 nr 34, s. 24-26; Sprawozdanie Stenograficzne z 14. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 czerwca 1998 r. Warszawa: Senat Rzeczypospolitej, 1998, s. 143-158
 • Marek Safjan, Introduction to the 11th Conference of the European Constitutional Courts, w: Bulletin on Constitutional Case-Law 1998 nr 3, s. 495-499
 • Marek Safjan, Konferencja naukowa „Obywatel – jego wolności i prawa”, w: Biuletyn RPO – Materiały 1998 nr 36, s. 72-74
 • Marek Safjan, Konstitucinis Tńbunalos: svarbiausios probIernos ir juńsdikcija nauju Konstitucijos nuostatu kontekste, w: Konstitucine justicija: dabartis ir ateitis. Tarptautine konferencija, skirta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ikuńmo penkeńu metu sukakciai 1998 m. balandzio 23-24 d., Vilnius, s. 75-83 / Constitutional justice: the present and the future. Au international conference on the occasion of the 5th anniversary of the establishment of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. Vilnius, 23-24 Apńl 1998, s. 312-321. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998
 • Marek Safjan, La protection de la personne dans la recherche medicale, w: Biruta Petrykowska-Lewaszkiewicz (red.), Rapports Polonais presents an Quinzieme congres international de droit comparais (Bństol, 26.VII.-1.VIII.1998), Łódź 1998, s. 81-100
 • Marek Safjan, Trybunał Konstytucyjny – węzłowe problemy i orzecznictwo na tle nowych regulacji konstytucyjnych. Wystąpienie Prezesa TK, prof. Marka Safjana na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK, w: Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego 1998 nr 1, s. 61-66

1999

 • Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz, Zgoda na interwencję medyczną w świetle Konwencji Rady Europy o prawach człowieka i biomedycynie, w: Antoni Dębiński, Piotr Bar (red.), Divina et Humana: Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 209-223
 • Marek Safjan, Wprowadzenie przed art. 56 i 353, objaśnienia do art. 56-65, 353-355, 364, 365, 427-449 [Kodeksu cywilnego], w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1 (Wyd. 2 rozszerzone i zaktualizowane), CH. Beck, Warszawa 1999 (całość: 1329 stron)
 • Marek Safjan, Ochrona danych osobowych – granice autonomii informacyjnej, w: Mirosław Wyrzykowski (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 9-17
 • Witold Czachórski, Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999 (560 stron)
 • Józef Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 1999 (526 stron)
 • Marek Safjan, Pojęcie i rodzaje czynności handlowych, s. 371-376
 • Marek Safjan, Umowa – podstawowe źródło zobowiązań w obrocie, s. 376-377
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza w obrocie handlowym – wybrane zagadnienia, s. 387-398
 • Marek Safjan, Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży, s. 398-408
 • Marek Safjan (red. nauk.), Standardy prawne Rady Europy: Teksty i komentarze. T. 5: Prawo gospodarcze, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999 (318 stron)
 • Marek Safjan, Przedmowa, s. 7-9
 • Marek Safjan, Spór o nową formułę odpowiedzialności odszkodowawczej Państwa, w: Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jankiewicz (red.), Konstytucja – ustrój – system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, w: Studia i Materiały. TK 1999 t. 10, s. 24-45
 • Marek Safjan, Jeszcze o odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 77 Konstytucji. (w odpowiedzi prof. Adamowi Szpunarowi), w: Państwo i Prawo z. 9/1999, s. 79-84
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność cywilna lekarza (instytucji medycznej). Tendencje i kierunki zmian, w: Jurysta nr 7-8/1999, s. 34-46
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji, w: Państwo i Prawo z. 4/1999, s. 3-18
 • Marek Safjan, Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny, w: Prawo i Medycyna nr 1/1999, s. 5-15
 • Marek Safjan, Wymiana doświadczeń i idei. Rozważania, w: Rzeczypospolita nr 20/1999 (25.01.1999), s. 15-16
 • Marek Safjan, Czy jesteśmy zaszczepieni przeciwko rewolucji. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 44/1999 (22.02.1999), s. C1
 • Marek Safjan, Odcedzamy politykę, w: Polityka nr 12/1999, s. 13
 • Marek Safjan, W interesie publicznym oraz indywidualnym. Rozważania [dot. skargi konstytucyjnej], w: Rzeczpospolita nr 68/1999 (22.03.1999), s. 15-16
 • Marek Safjan, Sprawiedliwość społeczna – intuicja czy teoria. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 91/1999 (19.04.1999), s. 15-16
 • Marek Safjan, Kilka uwag o sędziowskiej niezawisłości. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 113/1999 (17.05.1999), s. 15
 • Marek Safjan, Godność człowieka jako wartość konstytucyjna. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 136/1999 (14.06.1999), s. C1-C2
 • Marek Safjan, Konstytucyjna ochrona własności. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 160/1999 (12.07.1999), s. C1-C2
 • Marek Safjan, Klauzule generalne: zalety i wady. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 184, 9 VIII 1999, s. C1-C2
 • Marek Safjan, Świadomość urzędnika. Rozważania, w: Rzeczypospolita nr 208/1999 (06.09.1999), s.
 • Marek Safjan, Sąd ostateczny. Trybunał Konstytucyjny sformułował podstawowe zasady państwa prawnego, w: Wprost 42/1999, s. 8
 • Marek Safjan, Epitafium dla nie ostatecznych orzeczeń. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 232/1999 (4.10.1999), s. C2
 • Marek Safjan, Słudzy. Zawód: prawnik, w: Perspektywy nr 10/1999, s. 7-11
 • Marek Safjan, Prawda i pojednanie. Rozważania, w: Rzeczypospolita nr 356/1999 (02.11.1999), s.
 • Marek Safjan, Harlequin a działalność publiczna. Rozważania, w: Rzeczypospolita nr 278/1999 (29.11.1999), s.
 • Marek Safjan, Wykładnia prawa, czyli wstrzemięźliwość i poprawność ocen. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 301/1999 (27.12.1999), s. C1-C2
 • [Marek Safjan], Na straży Konstytucji [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Krystyna Twardowska], w: Gazeta Prawna nr 20, 18-24 V 1999, s. 31
 • [Marek Safjan], Nie tylko Sejm może zmieniać prawo [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Maria Sobieszczańska], w: Życie 243,18 X 1999, s. 6
 • [Marek Safjan], Orzeczenia nie kontrolowane [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Jolanta Kroner], w: Rzeczpospolita nr 1999 nr 242
 • [Marek Safjan], Ustawa niewinna [dot. ustawy lustracyjnej] [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Ewa Milewicz], w: Gazeta Wyborcza nr 105, 7 V 1999, s. 10 (ustawa lustracyjna)
 • [Marek Safjan], Więcej odpowiedzialności [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Klaudiusz Kryczka], w: Nasz Dziennik 244, 18 X 1999, s. 5
 • [Marek Safjan], Większa moc Trybunału [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Ewa Siedlecka], w: Gazeta Wyborcza nr 244,18 X 1999, s. 7
 • [Marek Safjan], Zapełnianie europejskiej przestrzeni prawnej, [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Jolanta Kroner], w: Rzeczpospolita nr 114, 18 V 1999, s. 17
 • Marek Safjan, Idea współpracy europejskich sądów konstytucyjnych [Przemówienie podczas inauguracji obrad XI Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych, Warszawa 16 maja 1999 r.], przedruk w: Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego. Numer specjalny. Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym, 1999, s. 6-11
 • Marek Safjan, Rola europejskich sądów konstytucyjnych w tworzeniu państwa prawa [przemówienie na zakończenie obrad XI Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych, Warszawa 20 maja 1999 r.], przedruk w: Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego. Numer specjalny. Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym, 1999, s. 12-14
 • Marek Safjan, Informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 1998 r. i w pierwszej połowie 1999 r., przedruk w: Sprawozdanie Stenograficzne z 66. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14, 15 i 16 grudnia 1999 r., s. 236-275 spr.
 • Marek Safjan, Tendencje w zakresie ochrony praw człowieka na przykładzie Europejskiej Konwencji Bioetycznej, w: Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Konferencje i Seminaria nr 9/1999, s. 17-28
 • Marek Safjan, [spr. tytuł] [przemówienie podczas konferencji sędziów polskich, Warszawa 27-29 września 1999 r.], przedruk w: Konferencja sędziów polskich, Warszawa 27-29 września 1999 r. Materiały konferencyjne, s. 34-37
 • Łuczak Maciej, Bublodawstwo [dot. procesu legislacyjnego, w tekście krótka wypowiedź prof. M. Safjana), w: Wprost nr 889, 12.12.1999, s.
 • Marek Safjan, Prawo wobec konfliktu wartości na tle stosowania nowoczesnej biotechnologii [wystapienie w dn. 19-21.11.1999], w: Jacek J. Jadacki, Krzysztof Wojtowicz (red.), Człowiek, nauka, wiara. Materiały Sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999, s. 183-201

2000

 • Marek Safjan, Objaśnienia do art. 583-604, 888-902 [Kodeksu Cywilnego], w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2 (Wyd. 2 rozsz. i zaktual.), CH. Beck, Warszawa 2000 (całość: 1098 stron)
 • Marek Safjan, Konferencja polskiego Trybunału Konstytucyjnego i litewskiego Sądu Konstytucyjnego: Odpowiedzialność państwa za nielegalne działania władzy publicznej w polskim porządku prawnym. Materiały, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 2000 (63 strony)
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność prawna za szkody prenatalne i prekoncepcyjne, w: Wiesław Lang (red.), Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 384-408
 • Marek Safjan, Prawne problemy relacji filiacyjnych oraz dostępu do informacji o dawcy lub dawczyni komórek rozrodczych, w: Wiesław Lang (red.), Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 306-324
 • Marek Safjan, Prawne problemy zastępczego macierzyństwa, w: Wiesław Lang (red.), Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 292-305
 • Marek Safjan, Prawa a dylematy współczesnej genetyki, w: Jerzy Bal (red.), Biologia molekularna w medycynie, PWN, Warszawa 2000, s. 379-397
 • Marek Safjan, Prawo do prywatności osób publicznych, w: Zbigniew Banaszczyk (red.), Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 251-264
 • Marek Safjan, Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna, w: Prawo i Medycyna 2000 nr 5, s. 5-18; Jurysta nr 5/2000, s. 5-12
 • Rzeczpospolita nr 19/2000 (24.01.2000), s. C1-C2
 • Marek Safjan, Prawem o ścianę. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 43/2000 (21.02.2000), s. C1-C2
 • Marek Safjan, O nieskuteczności zacierania prawdy. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 67/2000 (20.03.2000), s. C1-C2
 • Marek Safjan, Konstytucjonalizacja różnych gałęzi prawa. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 91/2000 (17.04.2000), s. C1-C2
 • Marek Safjan, Trybunał i Rzecznik, czyli o architekturze państwa prawa. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 112/2000 (15.05.2000), s. C1-C2
 • Marek Safjan, Bariery kreatywnej siły prawa. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 130/2000 (05.06.2000), s. C1
 • Marek Safjan, Specjalizacja to za mało. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 147/2000 (26.06.2000), s. C1-C2
 • Marek Safjan, Ile informacji, ile prywatności, w: Gazeta Wyborcza nr 163/2000 (14.07.2000), s. 6
 • Marek Safjan, Pożytki ze sprzątania lasu. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 171/2000 (24.07.2000), s. C1-C2
 • Marek Safjan, W rocznicę Sierpnia – o naszej kondycji narodowej. Rozważania, Rzeczpospolita nr 194/2000 (21.08.2000), s. C1
 • Marek Safjan, Wirtualna rzeczywistość. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 218/2000 (18.09.2000)
 • Marek Safjan, Konstytucja a europejska integracja. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 242/2000 (16.10.2000), s. C1-C2
 • Marek Safjan, Studia za pieniądze, w: Polityka nr 47/2000, s. 13
 • Marek Safjan, Chronić Trybunał przed polityką. Listy, w: Rzeczpospolita nr 289/2000 (12.12.2000), s. A8
 • Marek Safjan, Ostrożnie z historią. Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 270/2000 (20.11.2000), s. C1-C2
 • Marek Safjan, Dlaczego panowie tacy smutni? Rozważania, w: Rzeczpospolita nr 294/2000 (18.12.2000), s. C1-C2
 • Marek Safjan, La Constitution et l’adhesion de la Republique de Pologne a l’Union Europenne [przemówienie podczas seminarium Integration Europeenne et Droit constituionnel pod patronatem European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) oraz Prokuratora Generalnego Cypru, 29-30 września 2000, Nikozja]; przedruk w: Droit Polonais Contemporain 2000 nr 1-4, s. 17-34
 • Marek Safjan, The idea of co-operation between the European constitutional courts Speach of the President of the Constitutional Tribunal, prof Marek Safjan, held during the inauguration session, w: Constitutional Jurisprudence in the Area of Freedom of religion and Beliefs. xfh Conference of the European Constitutional Courts. Warsaw: Office of the Constitutional Tribunal, 2000, s. 9-17
 • Marek Safjan, Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 1999 r., przedruk w: Sprawozdanie Stenograficzne z 83. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19, 20 i 21 lipca 2000 r., s. 61-90; załącznik nr 1, s. 2-4
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność państwa za nielegalne działania władzy; publicznej w polskim porządku prawnym [przemówienie podczas konferencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego i Litewskiego Sądu Konstytucyjnego, Jurata 4-7 czerwca 2000 roku], przedruk w: Konferencja polskiego Trybunału Konstytucyjnego i Litewskiego Sądu Konstytucyjnego (Jurata, 4-7 czerwca 2000 roku). Materiały konferencyjne (12 stron)
 •  [Marek Safjan], Bronimy przede wszystkim człowieka [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Józef Dąbrowski], w: Przegląd Polski. Dodatek Literacko-Społeczny 8 XII 2000, s. 5
 • [Marek Safjan], Ostateczna moc Trybunału [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Jan Jacek Olszewski], w: Przegląd Tygodniowy 14, 5 IV 2000, s. 17
 • [Marek Safjan], Poza zasięgiem kryzysu [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Klaudiusz Kryczka], w: Rzeczpospolita nr 69, 22 III 2000, s. C2
 • [Marek Safjan], Pułap musi być [dot. czynszów] [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Marek Wielgo], w: Gazeta Wyborcza nr 17, 21 I 2000, s. 24
 • [Marek Safjan], Skalpele i paragrafy [z prof. Markiem Safjanem rozmawia w: Prawo i Życie nr 8/2000, s. 54-57
 • [Marek Safjan], W poszukiwaniu etycznego minimum [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Anna Jarmusiewicz], w: Rzeczpospolita nr 18, 22-23 12000, s.D6
 •  [Marek Safjan], Zaskarżyć prawo [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Ewa Siedlecka], w: Gazeta Wyborcza nr 147, 7 VII 1998, s. 14-15
 • [Marek Safjan], Zator w sądach [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Ewa Siedlecka], w: Gazeta Wyborcza nr 75, 29 III 2000, s. 1
 • Wiśniewska Paulina, Wojna domowa [dot. czynszów mieszkaniowych, w tekście wypowiedz prof. Marka Safjana], w: Wprost nr 8, 20 II 2000, s. 34, 36
 • Marek Safjan, [Przemówienie  w: Tworzenie prawa w Polsce – tradycja i współczesność. Studia i Materiały, t. XII, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2000, s. 17-18
 • Marek Safjan, Przemówienie powitalne z okazji wizyty w Trybunale Jego Świątobliwości XIV Dalajlamy, Warszawa 12 V 2000, maszynopis powielany (3 strony)
 • Marek Safjan, Bolesław Banaszkiewicz (współpraca), Role of the Polish Constitutional Tribunal in the Transformation ITom Totalitarianism to the Democratic Rule of Law. The First Period of Activity (1986-1989) Londyn, 24 lutego 2000 r.)
 • Marek Safjan, Nauka a prawna ochrona człowieka [wywiad przeprowadzony przez Annę Jarmusiewicz w 2000 r.], przedruk w: Anna Jarmusiewicz, Chrześcijaństwo i kultura w XXI wieku [zbiór wywiadów], Wydawnictwo „M”, Kraków 2002, s. 76-84

2001

 • Marek Safjan (red.), Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001 [omówienie orzeczeń NSA przez różnych autorów], cz. 1 „KiK” Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001 (64 strony)
 • Marek Safjan, Słowo wstępne, s. 2
 • Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz (współpraca), Le consentement a l’intrevention medicale, w: Journal Intrenational de bioethique nr 1/2001, s. 29-41
 • Marek Safjan, Konstytucja a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, w: Państwo i Prawo z. 3/2001, s. 3-19
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza za nienależytą jakość świadczeń medycznych, w: Prawo i Medycyna nr 9/2001, s. 5-16
 • Marek Safjan, Standardy medyczne a odpowiedzialność, w: Prawo i Medycyna nr 1/2001, nr stron
 • Marek Safjan, Trybunał Konstytucyjny 1997 – Przełom czy kontynuacja?, w: Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia. Komitet redakcyjny Ferdynand Rymarz? Adam Jankiewicz, w: Studia i Materiały t. xv. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2001
 • Marek Safjan, Wspólna Europa – tożsamość myśli i idei, w: Prawo i Życie nr 7/2001, s. 16-21
 • Marek Safjan, Między własnością a ochroną praw lokatorów. Rozważania.
 • Marek Safjan, [Wystąpienie podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 2001] (10 stron)
 • Ewa Milewicz, Klucz do Trybunału [dot. sposobu wybierania sędziów Trybunału, w tekście wypowiedz prof. M. Safjan], w: Gazeta Wyborcza nr 290, 13 XII 2000, s. 9
 • [Marek Safjan], Państwo prawa [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Jacek Nyc], w: Gazeta Prawna nr 13-17 IV 2001 nr 44, s. 3
 • [Marek Safjan], Prawo nie jest dekoracją [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Andrzej Wolin], w: Prawo i Życie nr 1/2001, s. 37-42
 • [Marek Safjan], Salomonowe wyroki, [z prof. Markiem Safjanem rozmawia Maciej Łuczak], w: Wprost nr 11, 18.03.2001, s. 6, 19-20
 • Marek Safjan, The Constitution and the membership of the Republic of Poland in the European Union. European Integration  and Constitutional Law, Unidem Seminar Nicosia (Cyprus) – 29-30, September 2000, European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Attorney General of the Republic of Cyprus.
 • Marek Safjan, Informacja prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2000 roku, przedruk w: Sprawozdanie Stenograficzne z 82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 maja 2001 r., s. 5-20
 • Marek Safjan, Tworzenie wspólnej przestrzeni prawnej. Wspólna Europa: tożsamość myśli i idei [Przemówienie podczas uroczystej inauguracji sesji rocznej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Strasburg, 25 stycznia 2001 r.], maszynopis powielany (7 stron, fragmenty przedrukowane w: Rzeczypospolita nr. 25 z 30.01.2001 r., s. C3, całość wydrukowana na: http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm
 • Marek Safjan, Constitution européenne, w: Europe 2004 Le grand debate. Setting the Agenda and Outlining the Options. Brussels, 15 and 16 October 2001, European Commission, Brussels 2001, s. 89-93
 • Marek Safjan, Rozwój nauk biomedycznych a granice ochrony prawnej [wystąpienie podczas konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki i Edukacji Narodowej pod patronatem Marszałek Senatu prof. dr hab. Alicji Grześkowiak, Warszawa, 3 kwietnia 2001 r.], przedruk w: Współczesne problemy bioetyki w obszarze regulacji prawnych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki i Edukacji Narodowej pod patronatem Marszałek Senatu prof. dr hab. Alicji Grześkowiak, 3 kwietnia 2001 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2001, s. 29-54
 • Marek Safjan, Wystąpienie Prezesa o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego w 2000 roku, w: Studia i Materiały TK 2001 t. 13, s. 43-52. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. (Warszawa, 14 III 2001 r.).
 • E.S., Jak opiniować klonowanie? Projekt Ustawy o krajowej radzie ds. bioetyki [w tekście wypowiedź prof. M. Safjana], w: Gazeta Wyborcza nr 78, 02.04.2001, s. 13

2002

 • Marek Safjan (red.), Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001 [omówienie orzeczeń NSA przez różnych autorów], cz. 2 „KiK” Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2002 (64 strony)
 • Marek Safjan, Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, w: Adam Zieliński, Marek Zubik (red.), Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 113-119
 • Marek Safjan (red.), Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia (seria Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 5), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002 (543 strony)
 • Marek Safjan, Wprowadzenie, s. 9-25
 • Witold Czachórski, Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwa Prawnicze PWN (dodruk: Lexis-Nexis), Warszawa 2002 (622 strony).
 • Marek Safjan, Constitutional Complaint – a Tentative Summary of the Early Experience, w: G. Harutjan (ed.), Almanac. Constitutional justice in the new millennium, NJAR, Yerevan 2002, s. 193-216
 • Marek Safjan, Etyka zawodu sędziowskiego, w: Antoni Dębiński, Alicja Grześkowiak (red.), Ius et lex: Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2002, s. 267-275
 • Marek Safjan, Polska w Radzie Europy, w: Hanna Machińska (red.), Polska w Radzie Europy: 10 lat członkostwa: wybrane zagadnienia, Ośrodek Informacji Rady Europy Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 114-123
 • zwięzła recenzja: Hanna Machińska, Sprawy Międzynarodowe nr 3/2002, s. 119
 • Marek Safjan, Prawo a dylematy współczesnej genetyki, w: Maria Kruk, Janusz Trzciński, Jan Wawrzyniak (red.), Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 410-426
 • Marek Safjan, Zastosowanie standardów konstytucyjnych do osób prawnych, w: Jacek Żuławski (red.), XX lat samorządu radców prawnych 1982-2002. Księga Jubileuszowa, Krajowa Rada Radców Prawnych, Warszawa 2002, s. 34-54
 • Marek Safjan, Wprowadzenie przed art. 56 i 353, objaśnienia do art. 56-65, 353-355, 364, 365, 427-449 [Kodeksu cywilnego], w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1 (Wyd. 3), CH. Beck, Warszawa 2002 (całość: 1307 stron)
 • Marek Safjan, Applicaability of Human Rights to Private Corporations /w/ Rapports polonais presentes au seizieme Congres International de Droit Comparé – Brisbane 2002 (red. B. Lewaszkiewicz Petrykowska), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002
 • Marek Safjan, Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w społeczeństwie informatycznym, w: Państwo i Prawo z. 2/2002, s. 3-12
 • Marek Safjan, Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju osobistych, w: Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 1/2002, s. 223-246
 • Marek Safjan, Rola polskiego Trybunału Konstytucyjnego w transformacji od totalitaryzmu do demokratycznego państwa prawnego, w: Forum Iuridicum nr 1/2002, s. 73-¬88
 • Kosiarski Michał, Co może zmienić Senat. Trybunał Konstytucyjny o Ordynacji wyborczej [w tekście wypowiedź prof. Marka Safjana], w: Gazeta Prawna nr 122/2002, s. 4
 • Marek Safjan, Pat wyborczy [dot. obliczania głosów w wyborach samorządowych], w: Gazeta Prawna nr 123/2002 s. 2
 • Marek Safjan, Polska konstytucja wchodzi do Europy, w: Gazeta Prawna nr 116/2002, nr s.
 • Rowiński Wojciech, Safjan Dorota, Marek Safjan, Problemy etyczno¬obyczajowe przeszczepiania narządów, w: Służba Zdrowia nr 75-76/2002, s. 18-20
 • Marek Safjan, Zasięg czasowy obowiązywania orzeczeń, w: Rzeczpospolita nr 23/2002 (28.01.2002), s. C2
 • Marek Safjan, Po co komu konstytucja europejska. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 53/2002 (04.03.2002), s. C1-C2
 • Marek Safjan, Żadnej pobłażliwości. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 82/2002 (08.04.2002), s. C2
 • Marek Safjan, Sądy: wspólny cel, wspólna aksjologia, w: Rzeczpospolita nr 110/2002 (13.05.2002), s. C2
 • Marek Safjan, Pouczająca wymiana doświadczeń. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 139/2002 (17.04.2002), s. C2
 • Marek Safjan, Precedens konstytucyjny [dot. odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego], w: Wprost nr 26/2002, s. 19
 • Marek Safjan, O potędze stereotypu. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 169/2002 (22.07.2002), s. C2
 • Marek Safjan, Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 198/2002 (26.08.2002), s. C2
 • Marek Safjan, Nie obrażać się na Europę, w: Rzeczpospolita nr 227/2002 (28.09.2002), dodatek Plus-Minus, s.
 • Marek Safjan, Trudna sztuka rządzenia państwem. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego [dot. odraczania rozprawy i ogłaszania wyroku przez TK], w: Rzeczpospolita nr 228/2002 (30.09.2002), s. C2
 • Marek Safjan, Czy warto znać skutki orzeczeń. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 257/2002 (04.11.2002), s. C2
 • Marek Safjan, Nieporozumienia wokół wyroków interpretacyjnych. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 286/2002 (09.12.2002), s. C2

2003

 • Witold Czachórski, Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Lexis-Nexis, Warszawa 2003 (648 stron)
 • Marek Safjan, Głos w dyskusji, w: Mariusz M. Żydowo (red.), Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki, Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki, Warszawa 2003, s. 263-267
 • Marek Safjan, Sędzia i bioetyka, w: Sławomir Fundowicz, Ferdynand Rymarz, Andrzej Gomułowicz (red.), Prawość i godność. Księga Pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora W. Łączkowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 217-228
 • Marek Safjan, Objaśnienia do art. 583-604, 888-902 [Kodeksu Cywilnego], w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2 (Wyd. 3), CH. Beck, Warszawa 2003 (całość: 1020 stron)
 • Marek Safjan, Eutanazja a ochrona pacjenta – granice ochrony prawnej, w: Adam Łopatka, Barbara Kunicka-Michalska, Stefan Kiewlicz (red.), Prawo – Społeczeństwo – Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Dom Wydawniczy ABC< Warszawa 2003, s. 250-263
 • Marek Safjan, Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich /w/ Religia i Wolność religijna w Unii Europejskiej, (red. J.Krukowski, Otto Theisen), Towarzystwo Naukowe KUL 2003
 • Marek Safjan, Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w: Państwo i Prawo, z. 3/2003, s. 3 i 18
 • Marek Safjan, Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej – tendencje i nowe wyzwania.
 • Marek Safjan, Kilka refleksji o transformacji i kondycji polskiego prawa, w: Glosa nr 4/2003, s. 4
 • Marek Safjan, Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej – od winy funkcjonowania do bezprawności normatywnej, w: Zeszyty Prawnicze UKSW nr 3.2/2003, s. 143-177
 • Marek Safjan, Głos w dyskusji w ramach Nauka 2003 Nr 1 s. 115-117
 • Marek Safjan, Comprendre Jean-Paul II…, w: GIOVANNI PAOLO II LE VIE DELLA GIUSTIZIA, Interari per il terzo millennio. OMAGGIO DEI GIURISTI A SUA SANTITÀ NEL XXV ANNO DI PONTIFICATO a cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari. Liberia Eitrice Vaticana. 2003 Bardi Editore srl, s. 1049-1050
 • Marek Safjan, O obowiązywaniu niekonstytucyjnych przepisów. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 10/2003 (13.01.2003), s. C2
 • Marek Safjan, Zdobywanie wiedzy o obowiązującym prawie zaczyna być już sztuką. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 40/2003 (17.02.2003), s. C2
 • Marek Safjan, Zmiana prawa czy obyczaju, czyli o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 70/2003 (24.03.2003), s. C2
 • Marek Safjan, Terroryzm państwowy u progu XXI wieku. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 98/2003 (28.04.2003), s. C2
 • Marek Safjan, Jak sobie radzić z nadmiarem spraw w sądach. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 127/2003 (02.06.2003), s. C2
 • Marek Safjan, Czy szykuje się nowy podział Europy?. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 156/2003 (07.07.2003), s. C2
 • Marek Safjan, Dyskusja nad swobodą wypowiedzi musi być wolna od argumentów odwołujących się do opozycji między zwolennikami i przeciwnikami wolności? Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 186/2003 (11.08.2003), s. C2
 • Marek Safjan, Sądownictwo konstytucyjne trzeciej generacji. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita 215/2003 (15.09.2003), C2
 • Marek Safjan, Warto pytać. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita 245/2003 (20.10.20030, s. C2
 • Marek Safjan, Ilu zostanie na sali. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita 273/2003 (24.11.2003), s. C2
 • Marek Safjan, Interpretacja a kontrola konstytucyjności, w: Rzeczpospolita nr 301/2003 (29.12.2003), s. C2
 • Marek Safjan, Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2002 roku [wystąpienie w dniu 23 lipca 2003 r.). (druk nr 1537) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druk nr 1736) Sprawozdanie Scenograficzne z 53 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22, 23, 24 i 25 lipca 2003 r. Warszawa: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji, s. 6; Kronika Sejmowa 2003 nr 66, s. 12, dostępne także na www.trybunal.gov.pl
 • Marek Safjan, Wolność religijna w konstytucjach państwa europejskich [wystąpienie podczas III Międzynarodowej Konferencji Religia i Wolność Religijna w Unii Europejskiej 2-4 września 2002], przedruk w: Materiały III Międzynarodowej Konferencji Religia i Wolność Religijna w Unii Europejskiej 2-4 września 2002, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 43-73
 • Marek Safjan, Liteuvos Ir Lenkijos konstitucines prieziuros sugtetinimas [wystąpienie na konferencji zorganizowanej przez TK Litwie 10.03.2003 r. (wyrokukowane w Konstitucinis…, s. 98-108
 • Marek Safjan, Konwencja Bioetyczna – jej znaczenie dla kształtowania standardu prawnego [wystąpienie podczas konferencji 6.03.2003], w: Tadeusz Mazurczak (red.), Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej. Aspekty etyczne i prawne. Materiały Konferencji poświęconej Konwencji i Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny Rady Europy, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 28-42
 • Marek Safjan, Entretien avec Monsieur Marek Safjan, President du Tribunal Constitutionnel de Pologne, w: Revue de Justice Constitutionnelle Est-Europeennee nr 4/2003, s.227-240.
 • [Marek Safjan] , Trzeba było czytać [wypowiedź na temat], w: Gazeta Wyborcza nr 288, 11.12.2002, s. 4
 • Iwona Hajnosz, Etyka in vitro [dot. etyki w sprawach ludzkiej prokreacji, w tekście wypowiedź prof. Marka Safjana], w: Gazeta Wyborcza nr 186, 11.08.2003, s. 3
 • Ewa Siedlecka, Polskie psucie prawa [dot. uchwalania ustaw w Polsce, w tekście wypowiedź prof. Marka Safjana], w: Gazeta Wyborcza nr 83, 08.04.2003, s. 12
 • Marii Kruczkowskiej, Pożegnanie z synem [dot. eutanazji, w tekście wypowiedź prof. Marka Safjana], w: Gazeta Wyborcza nr 27-28.09.2003 s. 5
 • Marek Safjan, Rola prawnika we współczesnym świecie [wystąpienie podczas uroczystości ogłoszenia wyników rankingu kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej w dniu 3 marca 2003 r.], fragmenty przedrukowane w: Rzeczpospolita nr 53, 04.03.2003, s. C1
 • Aleksander Piliński, Trybunał budżetu [dotyczy ochrony interesów budżetu państwa przez Trybunał Konstytucyjny, w tekście wypowiedź prof. Marka Safjana], Wprost nr 7/2003, 16.02.2003, s. 46-47
 • Piotr Kudzia, Grzegorz Pawelczyk, Parlament brakorobów [dot. jakości uchwalanego prawa, w tekście b. krótka wypowiedź prof. M. Safjana dot. ustawy o abolicji podatkowej, Wprost nr 5/2003, 02.02.2003, s. 16-20
 • Agnieszka Wyszomirska, Przepisy nie do ogarnięcia [w tekście krótka wypowiedź prof. M. Safjana], w: Gazeta Prawna nr 253, 31.12.2003, s.
 • Agnieszka Wyszomirska, Świadczenie pomocy prawnej – fakt czy mit? [w tekście wypowiedź prof. M. Safjana], w: Gazeta Prawna nr 238, 08.12.2003, s. 2
 • Wiesława Moczydłowska, Również utracone korzyści [w tekście krótka wypowiedź prof. M. Safjana], w: Gazeta Prawna nr 186, 24.09.2003, s.
 • Marek Safjan, Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego [wystąpienie wygłoszonego w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 6 stycznia 2003 roku], tekst wystąpienia dostępny na: http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm (35 stron)
 • Marek Safjan, Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej – tendencje i nowe wyzwania [wystąpienie wygłoszone w siedzibie Sądu Najwyższego Izraela 20 października 2003 roku], tekst wystąpienia na: http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm (30 stron)
 • Marek Safjan. La position des minorites en Polotne dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel [wystąpienie na konfernecji La proteccio de les minorites i els Tribunal Constitucionals z okazji X-lecia powstania Sądu Konstytucyjnego Księstwa Andory, która odbyła się 3 października 2003 r., tekst francuski przedrukowany w 10e aniversari Jornada de treball del 3.10.2003, La proteccio de les minorites i els Tribunals Constitucionals, Tribunal Constitutional Principat d’Andorra, 2004, s. 81-95 ; tekst polski pt. Pozycja mniejszości w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego CZYTAJ

2004

 • Witold Czachórski, Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, wyd. 9, Lexis-Nexis, Warszawa 2004 (630 stron)
 • Marek Safjan, Koniec starej, czy początek nowej Europy?, w: Hanna Machińska (red.), Idea Europy, Biuro Informacji Rady Europy, Warszawa 2004, s. 119-127
 • Marek Safjan, Granice autonomii człowieka w prawie współczesnym /w/ Uniwersyteckie wykłady na koniec starego i początek nowego tysiąclecia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2004
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 roku), Lexis Nexis, Warszawa 2004, (191 stron)
 • Gazeta Prawna nr 191/2004 (29.09.2004), s. 30
 • Marek Safjan, Wprowadzenie przed art. 56 i 353, objaśnienia do art. 56-65, 353-355, 364, 365, 427-449 [Kodeksu cywilnego], w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1 (Wyd. 3 zaktualizowane), CH. Beck, Warszawa 2004 (całość: 1401 stron)
 • Marek Safjan, Objaśnienia do art. 583-604, 888-902 [Kodeksu Cywilnego], w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2 (Wyd. 3 zaktualizowane), CH. Beck, Warszawa 2004 (całość: 1032 stron)
 • Marek Safjan, Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu, w: Małgorzata Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze, Warszawa 2004, s. 255-280
 • Marek Safjan, Konstytucja a prawo cywilne, w: Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna, Mirosław Sitarz (red.), Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, TN KUL, Lublin 2004, s. 781-796
 • Wojciech Rowiński, Janusz Wałaszewski, Dorota Safjan, Marek Safjan, Problemy etyczno-obyczajowe przeszczepiania narządów, w: Wojciech Rowiński, Janusz Wałaszewski, Leszek Pączek (red.), Transplantologia kliniczna, PZWL 2004, s. 307-312
 • Marek Safjan, Rola prawnika we współczesnym świecie, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004 (42 strony)
 • Marek Safjan, Rola NIK w zakresie procesów stanowienia prawa [przemówienie podczas jubileuszowego posiedzenie NIK z okazji 85-lecia w dniu 7.02.2004 r.)], przedruk w: Kontrola Państwowa marzec-kwiecień 2004, s. 38-48.
 • Marek Safjan, Granice autonomii człowieka w prawie współczesnym, w: Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002/2003, Kraków 2004, s. 134-155
 • Marek Safjan, Refleksje wokół roli orzecznictwa sądowego jako źródła prawa prywatnego, w: Forum Iudrdicum, nr 3/2004, s. 65-85
 • Marek Safjan, Czy Polska jest państwem prawnym. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 27/2004 (02.02.2004), s. C2
 • Marek Safjan, Opinie o sądach. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 51/2004 (01.03.2004), s. C2
 • Marek Safjan, Integracja a suwerenność systemu prawnego. Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzeczpospolita nr 87/2004 (13.04.2004), s. C2
 • Marek Safjan, Koniec Europy?, w: Rzeczpospolita nr 116/2004 (19.05.2004), s. A8
 • Marek Safjan, Parallels of the Polish and Lithuanian Constitutional Review, w: Constitutional Justice and the Rule of Law. International Conference held to commemorate the 10th Anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, Vilnius, 4 September 2003. The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, Vilnius 2004, s. 111-123.
 • Iwona Dudzik, Dwie mamy, dwie ciocie. Pora na przepisy [w tekście wypowiedź prof. Marka Safjana], w: Gazeta Wyborcza nr 28/2004 (3.02.2004), s. 3
 • To nie jest sprawa dyrygenta [rozmowa Sławomira Zagórskiego z prof. Andrzejem Zollem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, w tekście komentarz prof. Marka Safjana], w: Gazeta Wyborcza nr 42/2004 (19.02.2004), s. 4
 • Tomasz Pietryga, Wyrok TK. Nabór na aplikacje prawnicze [w tekście opinia prof. Marka Safjana], w: Gazeta Prawna nr 36/2004 (20-22.02.2004), s. 18
 • Jolanta Kroner, Hanna Fedorowicz, Wyrok Trybunału nie dotyczy spraw w toku [dot. aplikacji prawniczych, w tekście wypowiedź prof. Marka Safjana], w: Rzeczpospolita nr 44/2004 (21-22.02.2004), s. C2
 • Pytanie o HIV [list dr n. med. Sławomira Smóla do Prezesa Marka Safjana wraz z odpowiedzią], w: Gazeta Wyborcza nr 55/2004 (05.03.2004), s. 19
 • Defending good laws [z prof. Markiem Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawiają Andrzej Jonas i Witold Żygulski], w: Polish Voice nr 42/2004 (24.03.2004), s. 4-7
 • Trzy pytania do Profesora Marka Safjana. To był pracowity rok [z prof. Markiem Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawia Agnieszka Wyszomisrka], w: Gazeta Prawna nr 62/2004 (29.03.2004), s. 23
 • Jolanta Kroner, Państwo prawa i jego treść [w tekście wypowiedź prof. Marka Safjana], w: Rzeczpospolita nr 75/2004 (29.03.2004), s. C2
 • Prawo trzeba egzekwować [z prof. Markiem Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawiają Andrzej Jonas i Witold Żygulski], w: Nowiny nr 57/2004 (22.03.2004), s. 2
 • Michał Kosiarski, Własnościowe do lamusa? [dot. spółdzielni mieszkaniowych, w tekście b. krótka wypowiedź prof. Marka Safjana], w: Gazeta Prawna nr 65/2004 (01.04.2004), s. 22
 • Tomasz Pietryga, Nowelizacja pilnie potrzebna [dot. aplikacji prawniczych, w tekście w wypowiedź prof. Marka Safjana], w: Gazeta Prawna nr 69/2004 (07.04.2004), s. 26
 • Ocena zgodności przepisu z Konstytucją [komentarz dot. wyroku SN z dnia 16.04.2004, w tekście komentarz prof. Marka Safjana], w: Gazeta Prawna nr 78/2004 (21.04. 2004), s. 2
 • Od Lubelskiej do Europejskiej [z prof. Markiem. Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawia Jolanta Kroner], w: Rzeczpospolita nr 102/2004 (30.04.-3.05.2004), s. C3
 • Czarna dziura zdrowotna [z prof. Markiem Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawia Iwona Hajnosz], w: Gazeta Wyborcza nr 134/2004 (9-10.06.2004), s. 4
 • Prawo do nie-bycia [z prof. Markiem Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawia Ewa Siedlecka], w: Tygodnik Powszechny nr 29/2004 (18.07.2004), s. 4
 • Odpowiedzialność państwa, czyli czyja? [z prof. Markiem Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawia Jolanta Kroner], w: Rzeczpospolita nr 167/2004 (19.07.2004), s. C3
 • Wyroki nie zawsze powszechnie obowiązujące [z prof. Markiem Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawia Jolanta Kroner], w: Rzeczpospolita 191/2004 (16.08.2004), s. C3
 • Nauczmy się korzystać z Konstytucji, którą mamy [z prof. Markiem Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawia Jolanta Kroner], w: Rzeczpospolita nr 221/2004 (20.09.2004), s. C2
 • Niekonstytucyjność to nie zawsze bezprawie [z prof. Markiem Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawiają Dariusz Kos i Tomasz Sommer], w: Najwyższy Czas 42/2004 (16.10.2004), s.7
 • Nie orzekamy w społecznej próżni [z prof. Markiem Safjanem, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawia Jolanta Kroner], w: Rzeczpospolita nr 245/2004 (18.10.2004), s. C3
 • Między władzą a jednostką [z prof. Markiem Safjanem Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rozmawia Krzysztof Brunetko], w: Tygodnik Powszechny nr 50/2004 (12.12.2004 r.), s. 1
 • Grzegorz Sokół, Bądź zdrów [w tekście krótki wywiad przeprowadzony przez Iwonę Hajnosz] Gazeta Wyborcza nr 134, 9-10 czerwiec 2004 r. s. 4
 • Stałe felietony w tygodniku „Newsweek” w latach 2007-2009 (kwiecień)

2005

 • Marek Safjan, Refleksje o roli zwyczaju /w/ Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005, s.79-104
 • Marek Safjan, Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale : A qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe ? /w/ Annuaire International de Justice Constitutionnelle- XX 22004, Paris, Economica, 2005
 • Marek Safjan, Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne /w / Księga Pamiątkowa ku czci profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s.1321-1338
 • Marek Safjan, K. Berwid –Wilińska, Prawo do prywatności osób publicznych /w/ Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro, (red. M.Kałużyńska-Jasak), Warszawa, 2005
 • Marek Safjan, Responsibility of the Public Power as a Standard of State Ruled by Law / in/ Yerevan International Conference : The Legal Principles and Political Reality, Yerevan 2005
 • Marek Safjan, Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom, w: Prawo i Medyna, nr 1/2005, s. 5-21
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu bezprawia normatywnego, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1/2005, s. 13-34
 • Marek Safjan, L`enseignement de la bioéthique dans la Pologne postcommuniste, Journal International de Bioethique 2005, nr 3-4
 • Marek Safjan, Prawa Polska, Wydnictwo R&W, Warszawa 2005

2006

 • Marek Safjan, Kilka refleksji o kondycji demokratycznego Państwa Prawa /w/ Prawo w XXI wieku. Księga Pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN (red. W. Czapliński), Warszawa 2006
 • Marek Safjan, Prawo a wartości etyczne /w/ Polityka i prawo (red. M. Zubik), Wydawnictwo UW, Warszawa 2006
 • Marek Safjan, Przemysław Mikłaszewicz, L’accès à l’information sur l’identité biologique dans le cas de procréation artificielle, (w:) Rapports polonais presentés au XVII à Congres International de Droit Compare- Utrecht 2006 (red.B. Lewaszkiewicz-Petrykowska), Wyd.Uniwersytetu Łódzkiego 2006
 • Marek Safjan, Niezależność Trybunału Konstytucyjnego i suwerenność konstytucyjna RP, Państwo i Prawo 2006, nr 6
 • Marek Safjan, Konstytucja, sprawiedliwość i prawo, Palestra 2006, nr 5-6

2007

 • Marek Safjan, Dilemmes de la passivite legislative après les decisions du Tribunal Constitutionnel /w/ L`aplicacio de les Decisions de les Juridiccionis Constitutionals, Andorra 2007
 • Marek Safjan, Pojęcie i funkcje zasad prawa prywatnego /w/ W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007, s. 3-19
 • Marek Safjan, The Rright to Protection of Personal Privacy and Autonomy in the Case Law of the Polish Constitutional Tribunal /w/ Human Rights, Democracy and the Rule of Law. Liber Amicorum Luzius Wildhaber, DIKE Nomos 2007
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność władzy publicznej za bezprawie normatywne /w/ Zagadnienia Prawa parlamentarnego (red. M. Granat), Warszawa 2007
 • Marek Safjan, Le consentement libre et éclairé à l’intervention médicale. La confidentionalite des informations et la protection de la vie privee dans le contexte medical /w/ Bioéthique et droit international (red. Ch. Byk ), Lexis Nexis, Paris 2007
 • Marek Safjan, Transitional Justice – Case of Poland, European Legal Studies 2007,vol.2

2008

 • Marek Safjan, Dilemmes de la passivite legislative après les decisions du Tribunal Constitutionnel /w/ L`aplicacio de les Decisions de les Juridiccionis Constitutionals, Andorra 2007
 • Marek Safjan, Pojęcie i funkcje zasad prawa prywatnego /w/ W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007, s. 3-19
 • Marek Safjan, The Rright to Protection of Personal Privacy and Autonomy in the Case Law of the Polish Constitutional Tribunal /w/ Human Rights, Democracy and the Rule of Law. Liber Amicorum Luzius Wildhaber, DIKE Nomos 2007
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność władzy publicznej za bezprawie normatywne /w/ Zagadnienia Prawa parlamentarnego (red. M. Granat), Warszawa 2007
 • Marek Safjan, Le consentement libre et éclairé à l’intervention médicale. La confidentionalite des informations et la protection de la vie privee dans le contexte medical /w/ Bioéthique et droit international (red. Ch. Byk ), Lexis Nexis, Paris 2007
 • Marek Safjan, Transitional Justice – Case of Poland, European Legal Studies 2007,vol.2

2009

 • Marek Safjan, Jak powstawała Konwencja bioetyczna /w/ 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, red. H. Machińska, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009
 • Marek Safjan, Efekt horyzontalny praw podstawowych w prawie prywatnym: autonomia woli a zasada równego traktowania, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009, nr 2
 • Marek Safjan, System Prawa prywatnego.Część ogólna, tom I (red. naukowa i współautorstwo), Warszawa 2008, wyd. Beck.
 • Marek Safjan, Krzysztof Matuszyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (wyd. II zmienione i poszerzone), Warszawa, wyd. Lexis Nexis 2009, (s. 220)
 • Marek Safjan, Zasada równego traktowania a ochrona osób słabszych /w/ Księga Pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Całusa, Warszawa 2009
 • Witold Czachórski, Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, wyd. 11, Lexis-Nexis, Warszawa 2009

2010

 • Marek Safjan, P. Mikłaszewicz; Horizontal Effect of the General Principles of EU Law in the sphere of Private Law; (w:) European Review of Private Law; 2010;
 • Marek Safjan.; The Universalisation of Legal Interpretation; (w:) Jemielniak J., Miklaszewicz P. (eds) Interpretation of Law in the Global World: From Particularism to a Universal Approach; Springer, Berlin, Heidelberg; 2010;
 • Marek Safjan; Dialog pomiędzy sądami w przestrzeni europejskiej; (w:) Prawo handlowe XXI w. Czas stabilizacji, ewolucji, czy rewolucji. Księga pamiątkowa Prof. Józefa Okolskiego; WoltersKluwer; 2010; s. 919-935;
 • Marek Safjan; Sąd konstytucyjny jak pozytywny ustawodawca (w:); D. Dudek, M. Gapski, Łączkowski (red.); Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza; wyd.1; Lublin; 2010;
 • Marek Safjan; Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia i ich praktyczna re­alizacja (w:) Budziło (red.), Księga XXV-lecia Trybunału Konsty­tucyjnego, Biuro TK; Warszawa 2010;
 • Marek Safjan ; Jakiego prawa biotycznego potrzebujemy? (w:) Bosek L., Królikowski M. (red.); Współczesne Wyzwania Biotyczne; wyd.1; C.H Beck; Warszawa; 2010

2011

 • Marek Safjan; Aktualizacja Komentarza do Kodeksu Cywilnego I i II tom; Warszawa; 2011;
 • Marek Safjan; Europeizacja prawa prywatnego – ewolucja czy rewolucja. Perspektywa orzecznicza; (w:) Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga Pamiątkowa Ku Czci Profesora Tadeusza Erecińskiego; Tom II; wyd. 1; Lexis Nexis; Warszawa; 2011; s. 2513-2534;
 • Marek Safjan; Europa sędziów, Europa dialogu. Pytania prejudycjalne a nowa kultura prawna UE; (w:) Na Wokandzie; Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości; Tom: 4; 2011; s. 54-56;
 • Marek Safjan; Aneta Wiewiórowska-Domagalska; Political Foundations of European Private Law: Rethinking the East–West Division Lines; (w:) Brownsword, Roger; Micklitz, Hans-Wolfgang; Niglia, Leone; Weatherill, Stephen (red.); The Foundations of European Private Law; Oxford, Hart Publishing, 2011; s. 265-285;
 • Marek Safjan; Europa sędziów, Europa dialogu. Pytania prejudycjalne a nowa kultura prawna UE; (w:) Na Wokandzie; Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości; Tom: 4; 2011; s. 54-56;
 • Marek Safjan; Aneta Wiewiórowska-Domagalska; Political Foundations of European Private Law: Rethinking the East–West Division Lines; (w:) Brownsword, Roger; Micklitz, Hans-Wolfgang; Niglia, Leone; Weatherill, Stephen (red.); The Foundations of European Private Law; Oxford, Hart Publishing, 2011; s. 265-285;
 • Marek Safjan, Przemysław Mikłaszewicz; Granice uprzywilejowania wyrównawczego; (w:) Przegląd Sejmowy; t. 6; 2011; s. 31-45;
 • Marek Safjan (Redaktor); Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami; Oficyna a Wolters Kluwer business, r. 2011;

2012

 • Marek Safjan; Pojęcie i systematyka prawa prywatnego: §2-5; (w:) Prawo cywilne – część ogólna; C.H. Beck; Instytut Nauk Prawnych PAN; 2012; s. 31-76;
 • Marek Safjan ; Zasady prawa prywatnego; (w:) Prawo cywilne – część ogólna; C.H. Beck; Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012; s. 317-365;
 • Marek Safjan; Źródła prawa prywatnego; (w:) Prawo cywilne – część ogólna; C.H. Beck; Instytut Nauk Prawnych PAN; 2012; s. 157-253;
 • Marek Safjan; Pomiędzy Mangold a Omegą. Prawa podstawowe versus tożsamość konstytucyjna (perspektywa orzecznicza); (w:) Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa profesora Mariana Kępińskiego, Wolters Kluwer Polska, r. 2012; s. 521-544;
 • Marek Safjan; Areas of Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: Fields of Conflict?; European University Institute; Florence; 2012;
 • Marek Safjan; Prawa podstawowe w Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy; (w:) W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe; 2012; s. 238-254;
 • Marek Safjan; The role of judicial decisions In development of medical law; (w:) Zbigniew Banaszczyk, Maria Boratynska, Witold Borysiak, Leszek Bosek, Beata Janiszewska, Marek Safian, Przemysław Sobolewski; Medical law. Cases and commentaries;wyd.1; Wolters Kluwer, Warszawa 2012; s. 11-17;
 • Marek Safjan, Leszek Bosek; La Personne en fin de vie. Rapprt polonais ; (w:) Le droit de la santé: aspects nouveaux, Éditions Bruylant et LB2V, r. 2012 ; s. 839-854,
 • Marek Safjan, Leszek Bosek ; Le droit à la vie privée et la question de l’euthanasie en Pologne ; (w:) Association Henri Capitant Journées suisses ; Le droit de la santé: aspects nouveaux ; Groupe De Boeck s.a.,- Éditions Bruylant, LB2V; Tome LIX / 2009 ; 2012; s.839-854 ;

2013

 • Marek Safjan; Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 56-65; (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego ( pr. zbiorowa pod red. Pietrzykowskiego ) ; wyd. 7, Tom I; : C.H.Beck; Warszawa; 2013;
 • Marek Safjan; Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 583-604; (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego ( pr. zbiorowa pod red. K.Pietrzykowskiego ); wyd. 7, Tom II; H.Beck; Warszawa; 2013;

2014

 • Marek Safjan, Dominik Düsterhaus; A Union of Effective Judicial Protection- Addressing a multi-level Challenge through the lens of Article 47 CFRE; (w:) Oxford University Press; 2014; s. 1 -38;
 • Marek Safjan The Horizontal Effect of Fundamental Rights in Private Law-on Actors, Vectors and Factors of Influence; (w:) (eds;) K; Purnhagen, P. Rott; Varieties of European Economic Law and Regulation. Liber amicorum Hans Miklitz; Cham/Dordrecht/Heidelberg/New York/Dordrecht/London; Springer; 2014;
 • Marek Safjan, Antonio Tizzano, Roberto Adam; Zarys Prawa Unii Europejskiej; wyd.1; Warszawa; 2014;
 • Marek Safjan; O różnych metodach oddziaływania horyzontalnego praw podstawowych na prawo prywatne; (w:) Państwo i Prawo; nr 2; 2014, s.3-33;
 • Marek Safjan; Konstytucja a Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej; (w:) P. Radziewicza i J. Wawrzyniaka (red); Konstytucja Rząd Parlament. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego; wyd.1; Warszawa: 2014

2015

 • Marek Safjan; Central and Eastern European Constitutional Courts Facing New Challenges: Ten Years of Experience; (w:) Bobek (red.); Central European Judges Under the European Influence. The Transformative Power of the EU Revisited; Bloomsbury; 2015; s. 375-390;
 • Marek Safjan ; Les dilemmes de l’application de standards plus élevés de protection des droits fondamentaux sous le prisme de l’identité constitutionnelle; (w:) La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-20015) ; Liber amicorum Vassilios Skouris ; wyd.1; Bruksela ; 2015 ;
 • Marek Safjan; Dialog czy konflikt? O relacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów konstytucyjnych, w dziedzinie zastosowania praw podstawowych, (w:) Zeszyty Naukowe NSA, rok XI; nr1(58); Warszawa; 2015;
 • Marek Safjan o niezawisłości sędziowskiej -10 luty 2015

2016

 • Marek Safjan, Dominik Düsterhaus , Stosowania prawa UE przez państwa członkowskie z perspektywy Trybunału Sprawiedliwości- od pełnej zgodności miedzy Kartą i prawem UE do barier proceduralnych ją niweczących. (w) Europejski Przegląd Sądowy (131) Sierpień 2016
 • Marek Safjan, Polityka a Trybunał Konstytucyjny. Konstytucja-ostatni środek obrony przed polityką (w) Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Zeszyt pierwszy 2016, Poznań UAM,
 • Marek Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP-Duże Komentarze, wyd. Beck, Warszawa 2016 Tom, 1.
 • Marek Safjan Prywatność pod naporem nowoczesnych technologii. W poszukiwaniu punktu równowagi,(w) Księga pamiątkowa Lecha Garlickiego; marzec 2016
 • Marek Safjan, Dominik Düsterhaus, Antoine Guérin La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les ordres juridique nationaux, de la mise en œuvre à la mise en balance (w) Revue trimestrielle de droit européen, kwiecien-czerwiec 2016
 • Marek Safjan, wystąpienie inauguracyjne (w) Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie”, Publikacja z konferencji Warszawa 2016
 • Marek Safjan O realnych zagrożeniach niezależności władzy sądowniczej- kwestia standardów i dobrej praktyki, w: Publikacja z konferencji w Warszawie 3 września 2016, Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich, Warszawa-Toruń 2016
 • Marek Safjan, Wyzwania dla Państwa Prawa – magazyn „Liberté – Lodź 2016
 • Marek Safjan wygłoszenie laudacji na czesc Profesor Ewy Letowskiej,z okazji nadania doktora honoris causa UW 24 czerwca 2016;
 • Marek Safjan wywiad Orzeczenie TK to orzeczenie TK, a rząd to rząd (w) Kwartalnik KRS
 • Marek Safjan Zapatrzenie w swoje cierpiętnictwo, wywiad dla Newsweeka, rozmowa -Aleksandra Pawlicka

2017

 • M. Safjan wygłoszenie laudacji z okazji wręczenia Nagrody Kisiela prof. A. Rzeplińskiemu przez Fundacje Kisiela w Warszawie, w dniu 24 lutego 2017 r.
 • M. Safjan – Przyjaciel, Sędzia, Człowiek– wykład pożegnalny dla Prof. M. Wyrzykowskiego wystąpienie w dniu 21.06.2017
 • M. Safjan wygłoszenie laudacji pt. Adam Strzembosz, pierwszy sędzia RP – laudacja z okazji otrzymania nagrody Peryklesa przez Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji, Warszawa  8.09.2017
 • M. Safjan Le savant, le maitre, le créateur de la vie universitaire (w) The Past, Present and Future of Comparative Law- Le passé, le présent et le futur du droit comparé Éloge du Professeur Jean-Louis Baudouin, Springer 2017
 • M; Safjaan Prywatność pod naporem nowoczesnych technologii. W poszukiwaniu punktu równowagi. (w) Minikomentarz dla makroprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Warszawa 2017
 • M; Safjan Odpowiedzialność za niebezpieczny produkt w obszarze medycznym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (w) Czynić postęp w prawie, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017,
 • M. Safjan Sędziowie a polityka (w) Challenges of Law in Life Reality.  Liber Amicorum Marko Ilesic, Prawna Fakulteta Uniwerza w Ljubljani , 2017.
 • M. Safjan Fields of application of the Charter of Fundamental Rights and constitutional dialogues in the European Union  (in) Judicial Cooperation in European Private Law , Fabrizio Cafaggi, Staphanie Law, 2017 s:51-68.
 • M. Safjan Trybunał Konstytucyjny po trzydziestu latach – doświadczenie i przyszłość –Przegląd Konstytucyjny nr 1/2017
 • M. Safjan OSKARŻONY: PAŃSTWO PRAWA Gazeta Wyborcza nr 44, wydanie z dnia 22/02/2017 Opinie, str. 14
 • M. Safjan Trybunał Konstytucyjny po trzydziestu latach – doświadczenie i przyszłość, (w) Przeglądzie Konstytucyjnym, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kwartalnik nr 1, 2017, s. 25-67;

2018

 • M. Safjan Państwo prawa czy prawo państwa? (w) Archiwum Osiatyńskiego 2018.
 • M. Safjan Independence of the judiciary as a condition of liberal democracy, BRNO, 2018
 • M. Safjan Najważniejsze ustawy, Dziennik Gazeta Prawna, Dodatek na 100 lecie Niepodległości, 2018
 • M. Safjan La solidarité dans le pays de « Solidarność », wygłoszony w Collège de France, 18 czerwiec 2018
 • M. Safjan Społeczeństwo obywatelskie w czasach kryzysu (w) Miedzy „Civitas Dei a Secular city” , Seminarium naukowe połączone z promocją 22 nr Czasopisma „Chrześcijaństwo –Świat- Polityka” No.22, 20018
 • M. Safjan O konstytucji w ujęciu konstytucyjnie wrażliwego prawnika (w) Przegląd Konstytucyjny, Warszawa nr4. 2018
 • M. Safjan wywiad w Sędziowie mówią, Ewy Siedleckiej, Warszawa 2018
 •  Marek Safjan, La bioétique dans la jurisprudence de la Cour (w) De la CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la justice européenne. Liber Amicorum Antonio Tizzano, G. Giappichelli Editore, Pisa 2018, s. 871-888

2019

 • Tekst Gazeta wyborcza Zemsta zemsta na wroga z Bogiem i chocby mimo Boga
 • Prof. Marek Safjan o słowach premiera: głęboko nieuzasadnione uogólnienie. Wywiad dla ONET:
 • Marek Safjan Rule of Law and the Future of Europe, Studia I Analizy SN , 2019
 • Marek Safjan Rządy prawa a przyszłość Europy [tekst wystąpienia w Sądzie Najwyższym], opublikowany w Archiwum Osiatyńskiego, 2019
 • Marek Safjan, Trybunał Sprawiedliwości w obronie wartości. Unia jako wspólnota obywateli – Tezy , Konferencja RPO , maj 2019.
 • Marek Safjan, Rządy prawa a przyszłość Europy w EPS, 2019.
 • Marek Safjan: Czy prawo może służyć wolności?, w OKO PRESS 2019.
 • Marek Safjan : Jak wrócić do normalności po PiSie Tekst wygłoszony na Igrzyskach Wolności , Łodź 15.09.2019
 • M. Safjan: wykład inauguracyjny pt. Stosowanie prawa europejskiego przez sędziego krajowego- pomiędzy autonomia a efektywnością ; podczas konferencji, Warszawa, NSA 21-22.10.2019
 • M. Safjan : La nature et les conséquences de la crise constitutionnelle en Pologne, (w) Justice constitutionnelle et transition démocratique, Collection « Transition&Justice » éditée par L’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie. Paris, 2019

2020

 • Marek Safjan, Rul of Law and the Future of Europe (w ) il dritto del Unione Europea n. 3/2019, takze Marek Safjan, Rzady Prawa a przyszlosc Europy, (w) Europejski Przeglad Sadowy 2019.
 • Marek Safjan Prawo do skutecznej ochrony sądowej – refleksje dotyczące wyroku TSUE z 19.11.2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18 (w) Palestra 5/2020.
 • Marek Safjan Is it worth being a Rejtan? (w) European Law Journal – June -2020;1‑4.
 • Marek Safjan Independence of the judiciary as a condition of liberal democracy (w) Supreme Court of the Slovak Republic, 2020 VEDA, publishing house of the Slovak Academy of Sciences, 2020
 • Marek Safjan I Dominik Düsterhaus De l’encadrement de l’ordre public procédural des États membres à l’ordre procédural autonome de l’Union (w)  The 50 th  Anniversary of the European Law of Civil Procedure, Studies of the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, volume 22, 1st edition 2020, eds Burkhard Hess, Koean Lenaerts.
 • Marek Safjan, Jak rozumieć zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad krajowym, (w) tygodniku Polityka nr8(3249) 19.02-25.02.2020
 • Marek Safjan W Europie czy nigdzie felieton opublikowany w Gazecie Wyborczej 24, kwietnia 2020 roku.
 • Marek Safjan: O wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego felieton opublikowany 12 maja 2020, Wyborcza.pl
 • Marek Safjan Sędzia Igor Tuleya przed Izbą Dyscyplinarną – to budzi obawę o niezależność wymiaru sprawiedliwości, analiza prawna z 31 maja 2020, opublikowana w Gazecie Wyborczej.
 • Marek Safjan Nie ma negocjacji o państwie prawa, w Oko press wywiad z Anną Wojcik, 25 listopada 2020.
 • Marek Safjan Rule of Law and Constitutional Dialogue (w) Gerichtoshof der Europäischen Union, 29.10.2020.
 • Marek Safjan Recenzyjna mongrafii Alicji Sikory, Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law, miesięcznik Państwo i Prawo nr 12 z 2020 r

2021

 • Marek Safjan, On symmetry: in search of an appropriate response to the crisis of the democratic state (w) Revue Il dritto de l’UE – N °2021, takze Ksiega Pamiatkowa ku czci Profesora Miroslawa Wyrzykowskiego, Warszawa 2022
 • Marek Safjan, Zasada (prawo?) dobrej administracji w systemach krajowych (w) Księga pamiątkowa. R. Hausera. pt. „IUS EST ARS BONI ET AEQUI Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Hauserowi Sędziemu Naczelnego Sądu Administracyjnego”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny numer specjalny, październik 2021. Wyd Beck 2022
 • Marek Safjan, Kilka uwag o odpowiedzialności władzy publicznej z tytułu naruszenia prawa europejskiego.(w) Księga pamiątkowa Prof. Olejniczaka wyd C;H Beck 2022
 • Marek Safjan, Słowo na Jubileusz Profesor Teresy Dębowskiej-Romanowskiej 2020
 • Marek Safjan, Konstytucja marcowa – konstytucja paradoksów, wykład odczytany podczas uroczystego posiedzenia naukowego Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 20 listopada 2021r. zob tez Przegląd Konstytucyjny 2022
 • Marek Safjan, Nie wolno być obojętnym (w) tygodniku POLITYKA, 9-15 sierpnia 2021r.
 • Marek Safjana, W poszukiwaniu instrumentów skutecznej obrony państwa prawa, (w)Księga Jubileuszowa Prof. Wąsowicza 2022
 • Marek Safjan, Dominik Düsterhaus, La Cour de Justice de l’Union européenne et les droits fondamentaux: Évolution méthodes, portée et réceptions p ; 39-57 (w) The protection of humen rightts through inter – and supranational jurisprudence, Comparative Law Studies Rainer Arnold (ed.) vol.14, Second Intarnational Online-Seminarr, 2021
 • Marek Safjan, On Symmetry in search of an appropriate response to the crisis (w ) Law in a time of Constitutional Crisis, Studies Offered to Miroslaw Wyrzykowski edited by Jakub Urbanik, Adam Bodnar, C.H. Beck 2021, s.605-622.

2022

 • Marek Safjan Prawo do skutecznej ochrony sądowej – refleksje dotyczące wyroku TSUE z 19.11.2019r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18,(w )Grundrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Prawa podstawowe, demokracja, praworządność, 2022, eds Henning Glaser, Bartosz Makowicz, Miroslaw Wyrzykowski (Hrsg)
 • Marek Safjan, O wykładni prawa i autonomii pojęć uwag kilka (w ) Ius et Ratio, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elzbiecie Skowrońskiej-Bocian, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, red.nauk;, Witold Borysiak, Jacek Wierciński, Agnieszka Gołaszewska, Marcin Olechowski.
 • Marek Safjan, Kilka uwag o odpowiedzialności władzy publicznej z tytułu naruszenia prawa europejskiego.(w) Księga pamiątkowa Prof. Olejniczaka, Beck, Poznań 2022
 • Marek Safjan l’identité contitutionnelle polonaise (w) Revista de Derecho Comunitario Europeo, 72, mayo-agosto 2022, pp. 371-391
 • Marek Safjan Tożsamość Unii Europejskiej, a Tożsamość Konstytucyjna Krajów członkowskich (w)  O Wolność i Prawo Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2022
 • M. Safjan O urokach eklektyzmu metodologicznego. Od wspólnoty zasad i aksjologii do wspólnoty konstrukcji i wykładni prawa(w) Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego red. Rafal Szczepanik C.H. Beck Poznań 2022
 • M. Safjan w rozmowie Troje na Jednego (Joanna Hańderek, Jan Ordyński, Paweł Sękowski), W Gruncie rzeczy stawiam znak zapytania na końcu, (w) Zdanie – Pismo Stowarzyszenia Kuźnica 2022 nr1(192)

2023

 • Marek Safjan Rapport Général Revival of the Rule of Law in Intersentia 2023 ( w publikacji )
 • Marek Safjan Judicial Powers. The Judiciary in the Institutional Architecture iw) Reserch Handbook on European Constitutional Law edited by Leoanard Besselink, Nicola Lupo and Mattias Wendel (w publikacji)
 • Marek Safjan The Charter of Fundamental Rights in the case law of the ECJ – regarding the significance and advantages of the functional approach edited by Alexander Heger and Moritz Malkmus Springer (w publikacji)
 • Marek Safjan O Kondycji nauki w Polsce – garść refleksji (w) Nauka polska. Szanse, bariery i wyzwania (red.) Maciej J. Nowak, Rafal Rakoczy (w publikacji)
 • Marek Safjan Rola unijnych organów sprawiedliwości w systemie prawa państw członkowskich Senat
 • Marek Safjan Stosowanie prawa europejskiego przez sędziego krajowego (pomiędzy autonomią a efektywnością (w)Asystent Sedziego Sadu Administracyjnego zagadnienia prawnoporownawcze i praktyczne NSA, Warszawa 2023
 • M. Safjan Jedność a różnorodność. Refleksje w dniu Europy –Gazeta Wyborcza Kwiecień 2023
 • M. Safjan O pułapkach prawniczego formalizmu, grudzień 2023
 • M. Safjan O Kondycji nauki w Polsce (w) Nauka polska, szanse, wyzwania i bariery red M. J Nowak, R. Rakoczy Warszawa 2023
 • M. Safjan – We Are Not Helpless (w) verfassungsblog.de
 • M. Safjan – Unity, diversity and the language of EU law Unity diversity and the language of EU Law (w) May 2023 eulawlive
 • M. Safjan Ewolucja czy rewolucja ? Kilka refleksji o konstytucjonalizacji i europeizacji prawa prywatnego (w) Rozważania pokonferencyjne na temat relacji między konstytucjonalizacją a europeizacją prawa prywatnego 2023
 • Marek Safjan, Stało się cos ważnego (w) Gazeta Wyborcza 25 listopada 2023

2024

 • M. Safjan Evolution or revolution? Some refelctions on the constitutionalization and Europeization of private law (w) R. Szczepanik Tytuł, Poznań 2024
 • M. Safjan Effective Judicial Protection vs. Arbitration: Deconstructing the Apparent Traps and Paradoxes of the Court’s case-law on their interface (w) Ksiega pamiatkowa Liber Amicorum  Lars Bay Larsen  2024
 • M. Safjan Przedmowa do Ksiegi K. Lenaerts’a  Wykladnia funkcjonalna Warszawa wyd Beck 2024
 • M. Safjan Odrodzenie praworządności Towarzystwo Naukowe Warszawskie (w publikacji)