WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Wybrane pozycje bibliograficzne

PRAWO PRYWATNE

PRAWO EUROPEJSKIE

PRAWO KONSTYTUCYJNE

PRAWO MEDYCZNE

VARIA

PRAWO PRYWATNE

 • Marek Safjan, System władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem, Wyd. Kancelarii Sejmu, Warszawa 1974
 • Marek Safjan, Ireneusz Krzemiński/?/, Przesłanki zawarcia małżeństwa (z problematyki przedślubnych badań lekarskich), Państwo i Prawo 1974, nr 10
 • Marek Safjan, Recenzja monografii Leopolda Steckiego „Darowizna” , Nowe Prawo 1974, nr 10
 • Marek Safjan, Zarządzenie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej, Nowe Prawo 1974, nr 11.
 • Marek Safjan, Anna Wieczorek-Rodziewicz, Informator o badaniach nad rodziną w Polsce, Instytut Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Badań nad Współczesną Rodziną, Warszawa 1975
 • Marek Safjan , Recenzja monografii A. Łapińskiego , Ograniczenia władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym, Nowe Prawo 1975, nr 10
 • Marek Safjan, Pomoc materialna Państwa dla rodzin zastępczych ,Nowe Prawo 1977, nr 3
 • Marek Safjan, Glosa do wyroku SN z 10.11.1977 r. (sygn. III CRN 12/77) [dot. rodzin zastępczych], w: Nowe Prawo nr 2/1979
 • Marek Safjan, Adam Brzozowski, Ochrona prawna dziecka w Polsce, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1978
 • Marek Safjan, L’institution des familles de remplacement en République Populaire de Pologne, Droit Polonais Contemporain  nr 4, 1979
 • Marek Safjan, Podstawowe kierunki rozwoju opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych, Państwo i Prawo z. 1/1980
 • Marek Safjan, Instytucja rodzin zastępczych. Problemy prawno-organizacyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982, monografia
 • Marek Safjan, Recenzja pracy Tadeusza SmyczyńskiegoObowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka a polityka socjalna państwa” , Państwo i Prawo 1982, nr 1-2
 • Marek Safjan, Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1983 (książka)
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność za wadliwą diagnozę prenatalną w świetle orzecznictwa common law, Państwo i Prawo 1985, nr 10
 • Marek Safjan, Recenzja pracy Henryka Doleckiego, „Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej ” , Państwo i Prawo 1985, nr 3
 • Marek Safjan, Recenzja pracy Andrzeja Szlęzaka „Prawnorodzinna sytuacja pasierba ” , Państwo i Prawo 1986, nr 12
 • Marek Safjan, Rodzinna opieka zastępcza w obcych systemach prawnych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1987, nr 7
 • Marek Safjan, Recenzja pracy Jean Louis Baudouin , Catherine Labrusse-Riou « Produire de l`homme : de quel droit ? Etude  juridique et éthique des procréations artificielles »  , Państwo i Prawo 1988, nr 6 
 • Marek Safjan, Ignatowicz Jerzy, Vérité et le statut juridique de la personne, (w:) Travaux d’Association Henri Capitant ; vol. XXXVIII ; 1989 ;
 • Marek Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), Państwo i Prawo 1990, nr 11
 • Marek Safjan, Glosa do postanowienia SN z 22 marca 1991 r. (sygn. III CRN 28/91) [ ochrony interesów prawnych transseksualisty w trybie art. 189 kp.c.], w: Przegląd Sądowy nr 2/1993, s. 78-90
 • Marek Safjan, Współczesne tendencje i dylematy odpowiedzialności cywilnej lekarza, Przegląd Sądowy 1991, nr 3
 • Jan Brol, Marek Safjan, Propozycje nowelizacji kodeksu handlowego, Przegląd Prawa Handlowego 1992, nr 1
 • Marek Safjan, Jan Brol, Prawo wobec zjawisk patologicznych w gospodarce – propozycje rozwiązań, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1992, nr 7‑9
 • Marek Safjan, Zasada swobody umów (Uwagi wstępne na tle wykładni art.353 k.c.), Państwo i Prawo 1993 ,nr 4
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność deliktowa osób prawnych. Stan obecny i kilka uwag de lege ferenda; (w) Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego; Studia Iuridica, t. XXI; Warszawa 1994.
 • Marek Safjan, Jan Brol, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Raport z badań, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1994 (książka )
 • Marek Safjan, Jan Brol, Mandat a kadencja członka zarządu spółki z o.o. (art. 196 k.h.), Przegląd Prawa Handlowego nr 11/1995,
 • Marek Safjan, Marek Grzybowski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny – wstępna próba interpretacji, w: Prawo Bankowe 1995 nr 3 .
 • Marek Safjan, Marek Grzybowski, Cesja wierzytelności a ustawowy system gwarantowania depozytów, Glosa nr 11/1995.
 • Marek Safjan , Marek Grzybowski, Glosa do wyroku SN z 5 listopada 1996 r. (sygn. II CKN 4/96) [dot. właściwości zobowiązania jako przesłanki ważności przelewu], w: Glosa nr 10/1997
 • Marek Safjan /w/ Siemaszko Andrzej (red.), QUO vadis iustitia. Stan i perspektywy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1996 [praca zbiorowa, autorzy: J. Brol, B. Gruszczyńska, J. Jasiński, E. Holewińska-­Łapińska, M. Jankowski, M. Safjan, Siemaszko, J. Szumski, E. Warzocha, D. Wójcik]
 • Marek Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego /w/ Leszek Wiśniewski (red.) Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa kontrola, Wydawnictwo sejmowe, Warszawa 1997
 • Marek Safjan, Ochrona majątkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego 1997, nr 1
 • Marek Safjan, Nowy kształt instytucji zadośćuczynienia pieniężnego /w/ Mirosław Bączyk, Jan J. A. Piszczek, Ewa Radomska, Maria Wilke ( red.), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego
 • Marek Safjan; Umowy związane z obrotem gospodarczym jako najważniejsza kategoria czynności handlowych, Przegląd Prawa Handlowego,1998, nr2 ;
 • Marek Safjan, Marek Grzybowski, Kamil Kaczanowski, Maciej Panfil, Grzegorz Wiaderek , Komentarz doi ustawy o Bankowym Funduszu gwarancyjnym, KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1998 (książka)
 • Marek Safjan, Jan Brol, Jacek Krauss Jerzy Modrzejewski, Małgorzata Modrzejewska ,Józef Okolski , W sprawie projektu ustawy –Prawo spółek handlowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 4/1998
 • Marek Safjan, Wanda Stojanowska, Europejskie standardy prawne a polskie prawo rodzinne, Jurysta nr 4/1996.
 • Marek Safjan, Marek Grzybowski, Polski system gwarantowania depozytów bankowych a dyrektywa Unii Europejskiej 94/19 EWG, Glosa nr 5/1996.
 • Marek Safjan, Jan Brol Wypowiedzenie umowy spółki z o.o. w: Przegląd Prawa Handlowego nr 11/1996.
 • Marek Safjan, Marek Grzybowski, Katarzyna Borowska, Polski system gwarantowania depozytów bankowych a dyrektywa Unii Europejskiej 94/19/EEC, w: Bezpieczny Bank nr 2-3/1998.
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji, w: Państwo i Prawo z. 4/1999.
 • Marek Safjan, Jeszcze o odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 77 Konstytucji. (w odpowiedzi prof. Adamowi Szpunarowi), w: Państwo i Prawo z. 9/1999.
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność cywilna lekarza (instytucji medycznej). Tendencje i kierunki zmian, w: Jurysta nr 7-8/1999.
 • Witold Czachórski, Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 • Marek Safjan /w/ Prawo Handlowe (red Józef Okolski), Pojęcie i rodzaje czynności handlowych; Umowa – podstawowe źródło zobowiązań w obrocie, Odpowiedzialność odszkodowawcza w obrocie handlowym – wybrane zagadnienia, Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży.
 • Marek Safjan, Spór o nową formułę odpowiedzialności odszkodowawczej Państwa, w: Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jankiewicz (red.), Konstytucja – ustrój – system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, w: Studia i Materiały. TK 1999 t. 10.
 • Marek Safjan, Ochrona danych osobowych – granice autonomii informacyjnej /w/ Mirosław Wyrzykowski ( red.), Ochrona danych osobowych , Instytut Spraw Publicznych Warszawa 1999.
 • Marek Safjan, Wprowadzenie przed art. 56 i 353, objaśnienia do art. 56-65, 353-355, 364, 365, 427-449 [Kodeksu cywilnego], w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t.‑1CH. Beck, Warszawa 1996 (?) oraz kolejne wydania zaktualizowane i poszerzone
 • Marek Safjan, Objaśnienia do art. 583-604, 888-902 [Kodeksu Cywilnego], w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2., CH. Beck, Warszawa 1999 oraz kolejne wydania zaktualizowane i poszerzone .
 • Marek Safjan, Prawo do prywatności osób publicznych; (w:) Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego (monografie prawnicze), C.H.Beck; 2000.
 • M .Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza za nienależytą jakość świadczeń medycznych, Prawo i Medycyna 2001, nr 9
 • Marek Safjan; Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju dóbr osobistych; (w) Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2002, nr 1
 • Marek Safjan, Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w społeczeństwie informatycznym, Państwo i Prawo 2002, nr 2
 • Marek Safjan, Applicaability of Human Rights to Private Corporations /w/ Rapports polonais presentes au seizieme Congres International de Droit Comparé – Brisbane 2002 (red. Lewaszkiewicz Petrykowska), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.
 • Marek Safjan, Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej – od winy funkcjonowania do bezprawności normatywnej, Zeszyty Prawnicze UKSW nr 3.2/2003.
 • Marek Safjan, Refleksje wokół roli orzecznictwa sądowego jako źródła prawa prywatnego; (w) Forum Iudrdicum, 2004, nr.4
 • Marek Safjan, Granice autonomii człowieka w prawie współczesnym /w/ Uniwersyteckie wykłady na koniec starego i początek nowego tysiąclecia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 roku), Lexis Nexis, Warszawa 2004 ( książka ),
 • Marek Safjan, Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu; (w:) Małgorzata Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara; Zakamycze; Warszawa; 2004.
 • Marek Safjan; Konstytucja a prawo cywilne; (w:) Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna, Mirosław Sitarz (red.); Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego; TN KUL; Lublin 2004;
 • Marek Safjan, Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentowi, Prawo i Medycyna 2005, nr 1
 • Marek Safjan, Refleksje o roli zwyczaju; (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu; Wydawnictwo Naukowe UAM; Poznań; 2005.
 • Marek Safjan, System Prawa Prywatnego, tom I , red. naukowa i współautorstwo; Beck; 2007; oraz wydanie II i III poszerzone zaktualizowane (Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, źródła prawa prywatnego, zasady prawa prywatnego ).
 • Marek Safjan; Pojęcie i funkcje zasad prawa prywatnego; (w) W kierunku europeizacji prawa prywatnego: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu; Beck; 2007.
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność władzy publicznej za bezprawie normatywne /w/ Zagadnienia Prawa parlamentarnego (red. M. Granat), Warszawa 2007
 • Marek Safjan, Le consentement libre et éclairé à l’intervention médicale. La confidentialité des informations et la protection de la vie privée dans le contexte médical /w/ Bioéthique et droit international (red. Ch. Byk ), Lexis Nexis, Paris 2007
 • Marek Safjan, Privacy v. Access to Information – an Attempt to Find an Equilibruum, Data Protection Review, June 2008, nr 6
 • Marek Safjan, Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne /w / Księga Pamiątkowa ku czci profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005.
 • Marek Safjan, Łukasz Gorywoda, Agnieszka Jańczuk, Taking Collective Interest of Consumers Seriously, European University Institute, Firenze 2008.
 • Marek Safjan; Granice ochrony osób słabszych – pomiędzy równością a dyskryminacją pozytywną; (w:) Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Całusowi, Oficyna Wydawnicza SGH 2009.
 • Marek Safjan, Efekt horyzontalny praw podstawowych w prawie prywatnym: autonomia woli a zasada równego traktowania, (w:) Kwartalnik Prawa Prywatnego; Tom 2; 2009.
 • Marek Safjan, Krzysztof Matuszyk; Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, wydanie drugie poszerzone i zaktualizowane, Lexis-Nexis, Warszawa 2009.
 • Marek Safjan; Europeizacja prawa prywatnego – ewolucja czy rewolucja. Perspektywa orzecznicza; (w:) Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga Pamiątkowa Ku Czci Profesora Tadeusza Erecińskiego; Tom II; wyd. 1; Lexis Nexis; Warszawa; 2011.
 • Marek Safjan, O różnych metodach oddziaływania horyzontalnego praw podstawowych na prawo prywatne, Państwo i Prawo, r. LXIX (2014).

PRAWO EUROPEJSKIE

 • Marek Safjan; (red. naukowa i współautorstwo); Standardy prawne Rady Europy: Teksty i komentarze. Prawo rodzinne, t .I, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; Oficyna Naukowa; Warszawa; 1994.
 • Marek Safjan (red. naukowa i współautorstwo), Standardy prawne Rady Europy: Teksty i komentarze. Prawo cywilne, t. II; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa; 1995.
 • Marek Safjan; (red. naukowa i współautorstwo), Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo spółek; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; Warszawa; 1996.
 • Marek Safjan (red. naukowa ); Standardy prawne Rady Europy: Prawo gospodarcze . Teksty i komentarze, t .V; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; Oficyna Naukowa; Warszawa; 1999;
 • Marek Safjan; La Constitution et l`adhésion de la République de la Pologne à l`Union européenne; Droit Polonais Contemporain; nr 1-4; 2001;
 • Marek Safjan, Tworzenie wspólnej przestrzeni prawnej. Wspólna Europa: tożsamość myśli i idei [Wykład podczas uroczystej inauguracji sesji rocznej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Strasburg, 25 stycznia 2001 r.], czytaj online
 • Marek Safjan; Constitution Européenne ; (w:) Europe 2004 Le grand débat. Setting the Agenda and Outlining the Options .Brussels, 15-16 October 2001; European Commission; Bruksela; 2001.
 • Marek Safjan; Polska w Radzie Europy; (w:) Hanna Machińska (red.) Polska w Radzie Europy: 10 lat członkostwa: wybrane zagadnienia; Warszawa; 2002.
 • Marek Safjan; Koniec starej, czy początek nowej Europy? (w:) Hanna Machińska (red.); Idea Europy; Biuro Informacji Rady Europy; Warszawa; 2004.
 • Marek Safjan, Justice Constitutionnelle , Justice Ordinaire, Justice Supranationale : A qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe ?, Annuaire International de justice constitutionnelle,  Aix en Provence ; XX ;;Paris Economica 2005.
 • Marek Safjan, Transitional Justice – Case of Poland, European Legal Studies 2007,vol.2
 • Marek Safjan, P. Mikłaszewicz; Horizontal Effect of the General Principles of EU Law in the sphere of Private Law; (w:) European Review of Private Law; 2010.
 • Marek Safjan.; The Universalisation of Legal Interpretation; (w:) Jemielniak J., Mikłaszewicz P. (eds) Interpretation of Law in the Global World: From Particularism to a Universal Approach; Springer, Berlin, Heidelberg; 2010.
 • Marek Safjan; Dialog pomiędzy sądami w przestrzeni europejskiej; (w:) Prawo handlowe XXI w. Czas stabilizacji, ewolucji, czy rewolucji. Księga pamiątkowa Prof. Józefa Okolskiego; Wolters Kluwer; 2010.
 • Marek Safjan; Europa sędziów, Europa dialogu. Pytania prejudycjalne a nowa kultura prawna UE; (w:) Na Wokandzie. Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości; Tom: 4; 2011.
 • Marek Safjan; Aneta Wiewiórowska-Domagalska; Political Foundations of European Private Law: Rethinking the East–West Division Lines; (w:) Brownsword Roger; Micklitz Hans-Wolfgang; Niglia, Leone; Weatherill Stephen (red.), The Foundations of European Private Law, Oxford, Hart Publishing, 2011.
 • Marek Safjan; Pomiędzy Mangold a Omegą. Prawa podstawowe versus tożsamość konstytucyjna (perspektywa orzecznicza); (w:) Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa profesora Mariana Kępińskiego, Wolters Kluwer Polska, r. 2012.
 • Marek Safjan; Areas of Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: Fields of Conflict?; European University Institute; Florence; 2012.
 • Marek Safjan; Prawa podstawowe w Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy; (w:) W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe; 2012.
 • Marek Safjan; European Law versus Private Law: Transformation or Deformation of the Paradigm?; (w:) General Principles of EU Law and European Private Law; Kluwer Law International, 2013.
 • Marek Safjan, Dominik Düsterhaus; A Union of Effective Judicial Protection- Addressing a multi-level Challenge through the lens of Article 47 CFRE; (w:) Yearbook of European Law , vol.33, No 1, Oxford University Press, 2014; s. 1 -38;
 • Marek Safjan The Horizontal Effect of Fundamental Rights in Private Law-on Actors, Vectors and Factors of Influence; (w:) (eds;) K; Purnhagen, P. Rott; Varieties of European Economic Law and Regulation. Liber Amicorum Hans Miklitz;Cham/Dordrecht/Heidelberg/New York/Dordrecht/London; Springer; 2014;
 • Marek Safjan; Fields of application of the Charter of Fundamental Rights and constitutional dialogues in the European Union; European University Institute Centre for Judicial Cooperation, Distinguished lecture , Florencja
 • Marek Safjan, Antonio Tizzano, Roberto Adam; Zarys Prawa Unii Europejskiej; 1; Warszawa; 2014 ( książka)
 • Marek Safjan; Central and Eastern European Constitutional Courts Facing New Challenges: Ten Years of Experience; (w:) Bobek (red.); Central European Judges Under the European Influence. The Transformative Power of the EU Revisited; Bloomsbury; 2015.
 • Marek Safjan; Les dilemmes de l’application de standards plus élevés de protection des droits fondamentaux sous le prisme de l’identité constitutionnelle; (w:) La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-20015) ; Liber amicorum Vassilios Skouris ; wyd.1; Bruksela ; 2015.
 • Marek Safjan, Dominik Düsterhaus; Stosowanie prawa UE przez państwa członkowskie z perspektywy Trybunału Sprawiedliwości- od pełnej zgodności miedzy Kartą i prawem UE do barier proceduralnych ją niweczących; (w:) Europejski Przegląd Sądowy; (131); 2016;
 • Marek Safjan, Dominik Düsterhaus, Antoine Guérin La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les ordres juridique nationaux, de la mise en œuvre à la mise en balance (w) Revue trimestrielle de droit européen, kwiecień-czerwiec 2016
 • Marek Safjan; Prywatność pod naporem nowoczesnych technologii. W poszukiwaniu punktu równowagi (w:) Zubik M.; (red.); Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego; Wydawnictwo Sejmowe; Warszawa; 2017.
 • Marek Safjan; Fields of application of the Charter of Fundamental Rights and constitutional dialogues in the European Union; (w:) Caffagi F. (red.); Judicial Cooperation in European Private Law; Edward Egar Publishing; 2017.
 • Marek Safjan, Odpowiedzialność za niebezpieczny produkt w obszarze medycznym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości |Unii Europejskiej/w/ Czynić postęp w prawie . Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017
 • Marek Safjan, La bioéthique dans la jurisprudence de la Cour/w/ De CECA a` la Cour de l`Union : le long parcours de la justice européenne. Liber Amicorum Antonio Tizzano, G.Giappichelli Editore , Pisa 2018.
 • Marek Safjan, Domestic infringements of the rule of law as a European Union problem, (w) Die Krise der Rechtsstaatlichkeit, Osteuropa Recht, listopad 2018
 • Marek Safjan, Verfassung und Grundrechte-Charta – Dilemmata der Wahl des richtigen Schutzstandards Konstytucja a Karta Praw Podstawowych – Dylematy wyboru (w) Grundrechte und Grundwerteordnung in Polen und Deutschland: Henning Glaser, Bartosz Makowicz, Miroław Wyrzykowski, Aufl., Heidelberg: C  F. Müller, 2019.
 • Marek Safjan, Dominik Düsterhaus, “The EU Citizens’ Right to Have Rights and the Courts’ Duty to Protect It”(w) An Ever – Changing Union? Perspectives on the Future of EU Law in Honor of Alain Rosas, ed. Bloomsburg November 2019
 • Marek Safjan, Rule of Law and the Future of Europe, Sąd Najwyższy, Studia i Analizy , Warszawa 2019 ; wersja polska : Europejski Przegląd Sądowy 2019, nr 8.
 • Marek Safjan, Rządy prawa a przyszłość Europy w EPS, 2019.
 • Marek Safjan, Rul of Law and the Future of Europe (w ) il dritto del Unione Europea n. 3/2019, takze Marek Safjan, Rzady Prawa a przyszlosc Europy, (w) Europejski Przeglad Sadowy 2019.
 • Marek Safjan, Rul of Law and the Future of Europe (w ) il dritto del Unione Europea n. 3/2019
 • Marek Safjan Prawo do skutecznej ochrony sądowej – refleksje dotyczące wyroku TSUE z 19.11.2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18 (w) Palestra 5/2020.
 • Marek Safjan Is it worth being a Rejtan? (w) European Law Journal – June -2020;1‑4.
 • Safjan: wykład inauguracyjny pt. Stosowanie prawa europejskiego przez sędziego krajowego- pomiędzy autonomia a efektywnością (w ) Zeszyty NSA, Warszawa, NSA 2023
 • Marek Safjan Prawo do skutecznej ochrony sądowej – refleksje dotyczące wyroku TSUE z 19.11.2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18 (w) Palestra 5/2020.
 • Marek Safjan Independence of the judiciary as a condition of liberal democracy (w) Supreme Court of the Slovak Republic, 2020 VEDA, publishing house of the Slovak Academy of Sciences, 2020
 • Marek Safjan I Dominik Düsterhaus De l’encadrement de l’ordre public procédural des États membres à l’ordre procédural autonome de l’Union (w) The 50 th  Anniversary of the European Law of Civil Procedure, Studies of the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, volume 22, 1st edition 2020, eds Burkhard Hess, Koean Lenaerts.
 • Marek Safjan Rule of Law and Constitutional Dialogue (w) Gerichtoshof der Europäischen Union, 29.10.2020.
 • Marek Safjan Recenzyjna mongrafii Alicji Sikory, Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law, miesięcznik Państwo i Prawo nr 12 z 2020 r
 • Marek Safjan, Zasada (prawo?) dobrej administracji w systemach krajowych (w) Księga pamiątkowa. R. Hausera. pt.  „IUS EST ARS BONI ET AEQUI  Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Hauserowi Sędziemu Naczelnego Sądu Administracyjnego”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny numer specjalny, październik 2021. Wyd Beck 2022
 • Marek Safjan Prawo do skutecznej ochrony sądowej – refleksje dotyczące wyroku TSUE z 19.11.2019r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18,(w )Grundrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Prawa podstawowe, demokracja, praworządność, 2022, eds Henning Glaser, Bartosz Makowicz, Miroslaw Wyrzykowski (Hrsg)
 • Marek Safjan, Kilka uwag o odpowiedzialności władzy publicznej z tytułu naruszenia prawa europejskiego.(w) Księga pamiątkowa Prof. Olejniczaka wyd C;H Beck 2022
 • Marek Safjan Tożsamość Unii Europejskiej, a Tożsamość Konstytucyjna Krajów członkowskich (w) O Wolność i Prawo Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2022
 • Safjan O urokach eklektyzmu metodologicznego. Od wspólnoty zasad i aksjologii do wspólnoty konstrukcji i wykładni prawa(w) Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego red. Rafal Szczepanik C.H. Beck Poznań 2022
 • Safjan Jedność a różnorodność. Refleksje w dniu Europy –Gazeta Wyborcza Kwiecień 2023
 • Safjan – We Are Not Helpless (w) CZYTAJ ONLINE
 • Safjan – Unity, diversity and the language of EU law Unity diversity and the language of EU Law (w) May 2023 CZYTAJ ONLINE
 • Safjan Effective Judicial Protection vs. Arbitration: Deconstructing the Apparent Traps and Paradoxes of the Court’s case-law on their interface (w) Ksiega pamiatkowa Liber Amicorum Lars Bay Larsen
 • Safjan Odrodzenie praworządności Towarzystwo Naukowe Warszawskie (w publikacji)
 • Safjan Przedmowa do Ksiegi K. Lenaerts’a Wykladnia funkcjonalna Warszawa wyd Beck 2024
 • Safjan Evolution or revolution? Some refelctions on the constitutionalization and Europeization of private law (w) R. Szczepanik Tytuł, Poznań 2024

  PRAWO KONSTYTUCYJNE

  • Marek Safjan; The Constitutional Court: Crucial Problems and the Jurisdiction Against the Background of New Constitutional Regulation; (w:) Constitutional Justice :The Present and the Future; Vilnus; 1998;
  • Marek Safjan, Introduction to the 11th Conference of the European Constitutional Courts, w: Bulletin on Constitutional Case-Law 1998 nr 3
  • Marek Safjan; Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji; (w:) Państwo i Prawo; z. 4; 1999;
  • Marek Safjan, La Constitution et l’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne Droit Polonais Contemporain 2000 nr 1-4
  • Marek Safjan; Konstytucja a członkostwo Polski w Unii Europejskiej; (w:) Państwo i Prawo; z.3; 2001;
  • Marek Safjan; Zastosowanie standardów konstytucyjnych do osób prawnych; (w:) XX lat samorządu radców prawnych 1982-2002; Księga Jubileuszowa; Krajowa Rada Radców Prawnych; 2002.
  • Marek Safjan; Constitutional Complaint – a Tentative Summary of the Early Experience; (w:) G.Harutjan (ed.); Constitutional justice in the new millennium; NJAR; Yerevan; 2002;
  • Marek Safjan ( współpraca B.Banaszkiewicz) , Rola polskiego Trybunału Konstytucyjnego w transformacji od totalitaryzmu do demokratycznego państwa prawnego; (w:) Forum Iuridicum; nr 1; 2002;
  • Marek Safjan, Entretien avec Monsieur Marek Safjan, President du Tribunal Constitutionnel de Pologne, w: Revue de Justice Constitutionnelle Est-Europeennee nr 4/2003.
  • Marek Safjan; Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego; (w:) Państwo i Prawo; nr 3; 2003
  • Marek Safjan; Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich; (w:) Materiały III Międzynarodowej Konferencji nt: Religia i Wolność Religijna w Unii Europejskiej 2-4 września 2002 r.; Towarzystwo Naukowe KUL; 2003;
  • Marek Safjan, Responsibility of the Public Power as a Standard of State Ruled by Law; (w:) Yerevan International Conference “The Legal Principles and Political Reality”; Yerevan; 2005;
  • Marek Safjan; Examining of Facts in Cases Involving Abstract Control of Normative Acts; (w:) Law and Fact in Constitutional Jurisprudence; Lithuanian 2005
  • Marek Safjan; Rola prawa w państwie demokratycznym; (w:) Rola prawników w państwie demokratycznym. Konferencja zorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką; Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM
  • Marek Safjan, Konstytucja, sprawiedliwość, prawo, Palestra  nr 5-6; 2006;
  • Marek Safjan, Niezależność Trybunału Konstytucyjnego i suwerenność konstytucyjna RP; (w:) Państwo i Prawo; nr 6; 2006.
  • Marek Safjan; The Right to Protection of Personal Privacy and Autonomy in the Case Law Of the Polish Constitutional Tribunal; (w:) Human Rights, Democracy and the Rule of Law Liber Amicorum Luzius Wildhaber; Nomos; 2007.
  • Marek Safjan; Wyzwania dla Państwa Prawa; Wolter Kluwer; 2008 ( książka);
  • Marek Safjan; Dilemmes de la passivité législative après les décisions du Tribunal Constitutionnel; (w:) L`aplicacio de les Decisions de les Juridiccionis Constitutcionals; Andorra; 2007;
  • Marek Safjan, Politics and Constitutional Court. Judge’s personal perspective, European University Institute 2008;
  • Marek Safjan; Demokracja parlamentarna a władza sędziów; (w:) W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej; C. H. Beck; 2008.
  • Marek Safjan, Lech Garlicki, Mirosław Granat; Tribunal constitutionnel polonais; (w:) Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes; Paris Dalloz  2008 ;
  • Marek Safjan, Politics and Constitutional Courts , Polish Sociological Review 2009, nr 1
  • Marek Safjan; Sąd konstytucyjny jak pozytywny ustawodawca (w:); D. Dudek, M. Gapski, Łączkowski (red.); Księga Jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza; wyd.1; Lublin; 2010;
  • Marek Safjan, The Constitutional Court as a positive legislator/w/ Rapports polonais. XVIII Congrès International de droit comparé, Washington 2010, Wyd .Uniwersytetu Łódzkiego
  • Marek Safjan; Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia i ich praktyczna re­alizacja (w:) Budziło (red.), Księga XXV-lecia Trybunału Konsty­tucyjnego, wyd. TK; Warszawa 2010;
  • Marek Safjan, Przemysław Mikłaszewicz; Granice uprzywilejowania wyrównawczego; (w:) Przegląd Sejmowy; t. 6; 2011.
  • Marek Safjan, Between Mangold and Omega. Fundamental Rights versus Constitutional Identity ( A Jurisdictional Perspective)/in/ Revue Il Dritto dell’Unione Europea 2012, nr 3
  • Marek Safjan, Dialog czy konflikt? O relacjach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z sądem konstytucyjnym. Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012,
  • Marek Safjan; Konstytucja a Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej; (w:) Radziewicza i J. Wawrzyniaka (red); Konstytucja Rząd Parlament. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego; wyd.1; Warszawa: 2014;
  • Marek Safjan; Polityka a Trybunał Konstytucyjny. Konstytucja-ostatni środek obrony przed polityką; RPEiS 2016, nr 1,
  • Marek Safjan, L. Bosek (red, naukowa i współautorstwo), Konstytucja RP-Komentarze; Tom 1 i tom II ; C.H.BECK 2016;
  • Marek Safjan; Trybunał Konstytucyjny po trzydziestu latach – doświadczenie i przyszłość; (w:) Przegląd Konstytucyjny 2017, nr 1
  • Marek Safjan: ”O konstytucji w ujęciu konstytucyjnie wrażliwego prawnika”, Przegląd Konstytucyjny, nr 4 2018 r.
  • Safjan : La nature et les conséquences de la crise constitutionnelle en Pologne, (w) Justice constitutionnelle et transition démocratique, Collection « Transition&Justice » éditée par L’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie. Paris, 2019
  • Marek Safjan Rule of Law and Constitutional Dialogue (w) Gerichtoshof der Europäischen Union, 29.10.2020.
  • Safjan : La nature et les conséquences de la crise constitutionnelle en Pologne, (w) Justice constitutionnelle et transition démocratique, Collection « Transition&Justice » éditée par L’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie. Paris, 2019
  • Marek Safjan Independence of the judiciary as a condition of liberal democracy (w) Supreme Court of the Slovak Republic, 2020 VEDA, publishing house of the Slovak Academy of Sciences, 2020
  • Marek Safjan, On symmetry: in search of an appropriate response to the crisis of the democratic state (w) Revue Il dritto de l’UE – N °2021, takze Ksiega Pamiatkowa ku czci Profesora Miroslawa Wyrzykowskiego, Warszawa 2022
  • Marek Safjan, Konstytucja marcowa – konstytucja paradoksów, wykład odczytany podczas uroczystego posiedzenia naukowego Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 20 listopada 2021r. zob tez Przegląd Konstytucyjny 2022
  • Marek Safjana, W poszukiwaniu instrumentów skutecznej obrony państwa prawa, (w)Księga Jubileuszowa Prof. Wąsowicza 2022
  • Marek Safjan, Dominik Düsterhaus, La Cour de Justice de l’Union européenne et les droits fondamentaux: Évolution méthodes, portée et réceptions p ; 39-57 (w) The protection of humen rightts through inter – and supranational jurisprudence, Comparative Law Studies Rainer Arnold (ed.) vol.14, Second Intarnational Online-Seminarr, 2021
  • Marek Safjan, O wykładni prawa i autonomii pojęć uwag kilka (w ) Ius et Ratio, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elzbiecie Skowrońskiej-Bocian, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, red.nauk;, Witold Borysiak, Jacek Wierciński, Agnieszka Gołaszewska, Marcin Olechowski.
  • Marek Safjan l’identité contitutionnelle polonaise (w) Revista de Derecho Comunitario Europeo, 72, mayo-agosto 2022, pp. 371-391
  • Safjan O pułapkach prawniczego formalizmu, grudzień 2023

   PRAWO MEDYCZNE

   • Marek Safjan; The Constitutional Court: Crucial Problems and the Jurisdiction Against the Background of New Constitutional Regulation; (w:) Constitutional Justice :The Present and the Future; Vilnus; 1998;
   • Marek Safjan, Introduction to the 11th Conference of the European Constitutional Courts, w: Bulletin on Constitutional Case-Law 1998 nr 3
   • Marek Safjan; Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji; (w:) Państwo i Prawo; z. 4; 1999;
   • Marek Safjan, La Constitution et l’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne Droit Polonais Contemporain 2000 nr 1-4
   • Marek Safjan; Konstytucja a członkostwo Polski w Unii Europejskiej; (w:) Państwo i Prawo; z.3; 2001;
   • Marek Safjan; Zastosowanie standardów konstytucyjnych do osób prawnych; (w:) XX lat samorządu radców prawnych 1982-2002; Księga Jubileuszowa; Krajowa Rada Radców Prawnych; 2002.
   • Marek Safjan; Constitutional Complaint – a Tentative Summary of the Early Experience; (w:) G.Harutjan (ed.); Constitutional justice in the new millennium; NJAR; Yerevan; 2002;
   • Marek Safjan ( współpraca B.Banaszkiewicz) , Rola polskiego Trybunału Konstytucyjnego w transformacji od totalitaryzmu do demokratycznego państwa prawnego; (w:) Forum Iuridicum; nr 1; 2002;
   • Marek Safjan, Entretien avec Monsieur Marek Safjan, President du Tribunal Constitutionnel de Pologne, w: Revue de Justice Constitutionnelle Est-Europeennee nr 4/2003.
   • Marek Safjan; Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego; (w:) Państwo i Prawo; nr 3; 2003
   • Marek Safjan; Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich; (w:) Materiały III Międzynarodowej Konferencji nt: Religia i Wolność Religijna w Unii Europejskiej 2-4 września 2002 r.; Towarzystwo Naukowe KUL; 2003;
   • Marek Safjan, Responsibility of the Public Power as a Standard of State Ruled by Law; (w:) Yerevan International Conference “The Legal Principles and Political Reality”; Yerevan; 2005;
   • Marek Safjan; Examining of Facts in Cases Involving Abstract Control of Normative Acts; (w:) Law and Fact in Constitutional Jurisprudence; Lithuanian 2005
   • Marek Safjan; Rola prawa w państwie demokratycznym; (w:) Rola prawników w państwie demokratycznym. Konferencja zorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką; Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM
   • Marek Safjan, Konstytucja, sprawiedliwość, prawo, Palestra  nr 5-6; 2006;
   • Marek Safjan, Niezależność Trybunału Konstytucyjnego i suwerenność konstytucyjna RP; (w:) Państwo i Prawo; nr 6; 2006.
   • Marek Safjan; The Right to Protection of Personal Privacy and Autonomy in the Case Law Of the Polish Constitutional Tribunal; (w:) Human Rights, Democracy and the Rule of Law Liber Amicorum Luzius Wildhaber; Nomos; 2007.
   • Marek Safjan; Wyzwania dla Państwa Prawa; Wolter Kluwer; 2008 ( książka);
   • Marek Safjan; Dilemmes de la passivité législative après les décisions du Tribunal Constitutionnel; (w:) L`aplicacio de les Decisions de les Juridiccionis Constitutcionals; Andorra; 2007;
   • Marek Safjan, Politics and Constitutional Court. Judge’s personal perspective, European University Institute 2008;
   • Marek Safjan; Demokracja parlamentarna a władza sędziów; (w:) W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej; C. H. Beck; 2008.
   • Marek Safjan, Lech Garlicki, Mirosław Granat; Tribunal constitutionnel polonais; (w:) Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes; Paris Dalloz  2008 ;
   • Marek Safjan, Politics and Constitutional Courts , Polish Sociological Review 2009, nr 1
   • Marek Safjan; Sąd konstytucyjny jak pozytywny ustawodawca (w:); D. Dudek, M. Gapski, Łączkowski (red.); Księga Jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza; wyd.1; Lublin; 2010;
   • Marek Safjan, The Constitutional Court as a positive legislator/w/ Rapports polonais. XVIII Congrès International de droit comparé, Washington 2010, Wyd .Uniwersytetu Łódzkiego
   • Marek Safjan; Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia i ich praktyczna re­alizacja (w:) Budziło (red.), Księga XXV-lecia Trybunału Konsty­tucyjnego, wyd. TK; Warszawa 2010;
   • Marek Safjan, Przemysław Mikłaszewicz; Granice uprzywilejowania wyrównawczego; (w:) Przegląd Sejmowy; t. 6; 2011.
   • Marek Safjan, Between Mangold and Omega. Fundamental Rights versus Constitutional Identity ( A Jurisdictional Perspective)/in/ Revue Il Dritto dell’Unione Europea 2012, nr 3
   • Marek Safjan, Dialog czy konflikt? O relacjach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z sądem konstytucyjnym. Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012,
   • Marek Safjan; Konstytucja a Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej; (w:) Radziewicza i J. Wawrzyniaka (red); Konstytucja Rząd Parlament. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego; wyd.1; Warszawa: 2014;
   • Marek Safjan; Polityka a Trybunał Konstytucyjny. Konstytucja-ostatni środek obrony przed polityką; RPEiS 2016, nr 1,
   • Marek Safjan, L. Bosek (red, naukowa i współautorstwo), Konstytucja RP-Komentarze; Tom 1 i tom II ; C.H.BECK 2016;
   • Marek Safjan; Trybunał Konstytucyjny po trzydziestu latach – doświadczenie i przyszłość; (w:) Przegląd Konstytucyjny 2017, nr 1
   • Marek Safjan: ”O konstytucji w ujęciu konstytucyjnie wrażliwego prawnika”, Przegląd Konstytucyjny, nr 4 2018 r.
   • Safjan : La nature et les conséquences de la crise constitutionnelle en Pologne, (w) Justice constitutionnelle et transition démocratique, Collection « Transition&Justice » éditée par L’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie. Paris, 2019
   • Marek Safjan Rule of Law and Constitutional Dialogue (w) Gerichtoshof der Europäischen Union, 29.10.2020.
   • Safjan : La nature et les conséquences de la crise constitutionnelle en Pologne, (w) Justice constitutionnelle et transition démocratique, Collection « Transition&Justice » éditée par L’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie. Paris, 2019
   • Marek Safjan Independence of the judiciary as a condition of liberal democracy (w) Supreme Court of the Slovak Republic, 2020 VEDA, publishing house of the Slovak Academy of Sciences, 2020
   • Marek Safjan, On symmetry: in search of an appropriate response to the crisis of the democratic state (w) Revue Il dritto de l’UE – N °2021, takze Ksiega Pamiatkowa ku czci Profesora Miroslawa Wyrzykowskiego, Warszawa 2022
   • Marek Safjan, Konstytucja marcowa – konstytucja paradoksów, wykład odczytany podczas uroczystego posiedzenia naukowego Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 20 listopada 2021r. zob tez Przegląd Konstytucyjny 2022
   • Marek Safjana, W poszukiwaniu instrumentów skutecznej obrony państwa prawa, (w)Księga Jubileuszowa Prof. Wąsowicza 2022
   • Marek Safjan, Dominik Düsterhaus, La Cour de Justice de l’Union européenne et les droits fondamentaux: Évolution méthodes, portée et réceptions p ; 39-57 (w) The protection of humen rightts through inter – and supranational jurisprudence, Comparative Law Studies Rainer Arnold (ed.) vol.14, Second Intarnational Online-Seminarr, 2021
   • Marek Safjan, O wykładni prawa i autonomii pojęć uwag kilka (w ) Ius et Ratio, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elzbiecie Skowrońskiej-Bocian, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, red.nauk;, Witold Borysiak, Jacek Wierciński, Agnieszka Gołaszewska, Marcin Olechowski.
   • Marek Safjan l’identité contitutionnelle polonaise (w) Revista de Derecho Comunitario Europeo, 72, mayo-agosto 2022, pp. 371-391
   • Safjan O pułapkach prawniczego formalizmu, grudzień 2023

    PRAWO VARIA

    • Marek Safjan, Etyka zawodu sędziowskiego /w/ IUS et LEX, Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, 2002
    • Marek Safjan , Nauka a prawna ochrona człowieka /w/ Chrześcijaństwo i Kultura w XXI wieku Wydawnictwo „M” 2002 /?/
    • Marek Safjan, Comprendre Jean-Paul II…, w: GIOVANNI PAOLO II LE VIE DELLA GIUSTIZIA, Interari per il terzo millennio. OMAGGIO DEI GIURISTI A SUA SANTITÀ NEL XXV ANNO DI PONTIFICATO a cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari. Liberia Eitrice Vaticana. 2003 Bardi Editore srl.
    • Marek Safjan, Rola prawnika we współczesnym świecie , Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2004
    • Marek Safjan, Granice autonomii człowieka w prawie współczesnym /w/ Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002-2003, Kraków 2004
    • Marek Safjan, Rola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie procesów stanowienia prawa, Kontrola Państwowa 2004, marzec – kwiecień
    • Marek Safjan, Państwo a wartości etyczne, Monitor Prawniczy 2006, nr 6
    • Marek Safjan, Prawo, wartości i demokracja, Chrześcijaństwo, świat i polityka, Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła 2008 nr 1 (5)
    • Marek Safjan, Prawa Polska, Warszawa 2005, wyd. Rosner & Wspólnicy (książka)
    • Marek Safjan i Andrzej M. Kobos, Absolutna niezależność myślenia, Po drogach uczonych. Z członkami Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos, tom 4, Kraków 2009
    • Marek Safjan, Nadrzędność prawa w życiu publicznym – wartość czy przeszkoda ? /w/Lex est Rex in Polonia et in Lithuania. Tradycje prawnoustrojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dziedzictwo, red. A. Jankiewicz, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011
    • Marek Safjan, Prawda i sprawiedliwość. Prawda obiektywna versus sędziowski relatywizm /w/ Księga pamiątkowa ku czci Profesora Michała Kuleszy, Warszawa 2014
    • Marek Safjan, Laudacja na cześć Profesor Ewy Łętowskiej z okazji nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego 24 czerwca 2016, UW, Warszawa 2016
    • Marek Safjan, O realnych zagrożeniach niezależności władzy sądowniczej /w/ Materiały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich 3 września 2016, Warszawa 2016
    • Marek Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Liberté , Łódź 2016
    • Safjan, Sędziowie a polityka /w/ Challenges of Law in Life Reality. Liber Amicorum Marko Ilesic. Prawna Fakulteta Uniwerza w Ljubljani 2017;
    • Safjan Laudacja dla Adama Strzembosza- Pierwszy sędzia RP – z okazji otrzymania nagrody Peryklesa, Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji, Warszawa 2017
    • Safjan Le savant, le maitre, le créateur de la vie universitaire (w) The Past, Present and Future of Comparative Law- Le passé, le présent et le futur du droit comparé, Éloge du Professeur Jean-Louis Baudouin, Springer 2017
    • Safjan, La solidarité dans le pays de Solidarność,  Collège de France 2018, wykład dostępny na stronie Collège de France (conférence 18 juin 2018)
    • Safjan, /w/ Sędziowie mówią. Wywiad Ewy Siedleckiej, wydawnictwo Czerwone i czarne Warszawa 2018
    • Marek Safjan, Państwo prawa czy prawo państwa, Archiwum Osiatyńskiego 2018
    • Marek Safjan , Społeczeństwo obywatelskie w czasach kryzysu /w/ Między Civitas Dei a Secular City, Chrześcijaństwo- świat – Polityka 2018 , nr 22
    • Safjan, Czy prawo może służyć wolności, Oko Press 2019
    • Marek Safjan, O demokracji, Pauza Akademicka , wyd. PAU 2019, nr 10
    • Marek Safjan, Trybunał Sprawiedliwości w obronie wartości. Unia jako wspólnota obywateli – Tezy , Konferencja RPO , maj 2019
    • Marek Safjan: Czy prawo może służyć wolności?, w OKO PRESS 2019.
    • Marek Safjan : Jak wrócić do normalności po PiSie Tekst wygłoszony na Igrzyskach Wolności , Łodź 15.09.2019
    • Safjan: wykład inauguracyjny pt. Stosowanie prawa europejskiego przez sędziego krajowego- pomiędzy autonomia a efektywnością ; podczas konferencji, Warszawa, NSA 21-22.10.2019
    • Marek Safjan: O wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego felieton opublikowany 12 maja 2020, Wyborcza.pl
    • Marek Safjan Sędzia Igor Tuleya przed Izbą Dyscyplinarną – to budzi obawę o niezależność wymiaru sprawiedliwości, analiza prawna z 31 maja 2020, opublikowana w Gazecie Wyborczej.
    • Marek Safjan Nie ma negocjacji o państwie prawa, w Oko press wywiad z Anną Wojcik, 25 listopada 2020.
    • Marek Safjan Notatka recenzyjna mongrafii Alicji Sikory, Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law, miesięcznik Państwo i Prawo nr 12 z 2020 r
    • Safjan w rozmowie Troje na Jednego (Joanna Hańderek, Jan Ordyński, Paweł Sękowski), W Gruncie rzeczy stawiam znak zapytania na końcu, (w) Zdanie – Pismo Stowarzyszenia Kuźnica 2022 nr1(192)
    • Safjan O Kondycji nauki w Polsce (w) Nauka polska, szanse, wyzwania i bariery red M. J Nowak, R. Rakoczy Warszawa 2023
    • Marek Safjan, Stało się cos ważnego (w) Gazeta Wyborcza 25 listopada 2023


    Bibliografia nie obejmuje kilkuset publikacji w prasie popularnej – codziennej i tygodnikach, a między innymi cyklu artykułów cotygodniowych z lat 1998- 2004 w” Rzeczpospolitej” (Rozważania Prezesa TK) oraz stałych cotygodniowych   felietonów z lat 2007-2009 publikowanych w tygodnik
    Newsweek